A A English | Cymraeg

Ymgynghoriadau

This page provides details about current consultations which impact on children and young people in Wales.  Details of closed consultations can be obtained by using the advanced search facility.

 

15.01.19

Dangosyddion cenedlaethol drafft ar gyfer trais yn erbyn benywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, 02/01/19 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynigion drafft ar gyfer…


07.01.19

Canllaw i gyrff llywodraethu ysgolion ar bolisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion, 29/11/18 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ganllawiau a fydd yn…


12.12.18

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol, 10/12/2018 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)…


05.12.18

Côd ymarfer ar gyfer darparu gwasanaethau i bobl ag awtistiaeth, 30/11/2018 [C]Côd ymarfer ar gyfer darparu gwasanaethau i bobl ag awtistiaeth, 30/11/2018 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar ddarparu gwasanaethau cymorth…


22.11.18

Annog pobl ifanc i leisio eu barn ar ganllawiau gwrth-fwlio sydd wedi eu diweddaru, 14/11/2018 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau gwrth-fwlio sydd wedi eu…


12.06.17

Cam 2 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 – Agweddau yn ymwneud â’r gweithlu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar newidiadau drafft i’r…


22.09.16

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Strategol Drafft 2016 – 2021, 22/09/16 [C]

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymgynghori i sicrhau eich barn…


04.06.15

Ymgynghoriad cyhoeddus ar bynciau arfaethedig ar gyfer holiadur Cyfrifiad 2021 yng Nghymru a Lloegr, 04/06/15 [C/Ll]

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ymgynghori ar y pynciau a…


08.05.15

Gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Ymgynghori ar y rheoliadau a’r Cod Ymarfer mewn perthynas â rhan 5 (Codi Tâl ac Asesiad Ariannol) y Ddeddf, 08/05/15 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y rheoliadau a wneir…


05.03.15

Ymgynghori ar y Fframwaith Gwasanaethau ar gyfer Triniaeth Pobl â Phroblem Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau ar yr Un Pryd 2015, 05/03/15 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynghylch ei chanllawiau newydd ar…