A A English | Cymraeg

Sefydliad Joseph Rowntree yn cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyflwr y genedl o ran tlodi, 04/12/2018 [C/Ll/A/G.I.]

05.12.18

Mae Sefydliad Joseph Rowntree wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyflwr y genedl o ran tlodi, gan edrych ar newidiadau yng nghyfraddau tlodi’r Deyrnas Unedig, yn arbennig ymhlith plant a gweithwyr.

Dengys yr adroddiad fod tlodi plant wedi bod yn codi ers 2011/12; mae 4.1 miliwn o blant yn byw mewn tlodi yn y Deyrnas Unedig, cynnydd o 500,000 yn ystod y pum mlynedd diwethaf; mae 4 miliwn o weithwyr yn byw mewn tlodi; ac mae tlodi mewn gwaith wedi bod yn codi’n gynt na chyflogaeth.

Mae’r adroddiad yn disgrifio’r cynnydd hwn, a achosir bron yn llwyr gan dlodi cynyddol ymhlith rhieni sy’n gweithio, fel un di-baid. Mae’n nodi bod “angen gweithredu ar frys i atal y cynnydd mewn tlodi ymhlith gweithwyr a’u teuluoedd, yn ogystal ag ymhlith plant mewn teuluoedd di-waith”.

Mae’r adroddiad yn argymell bod modd cael hyd i atebion i dlodi yn y Deyrnas Unedig trwy leihau costau tai i’r rhai sy’n rhentu, cryfhau’r system nawdd cymdeithasol, a sicrhau tâl gwell am gyflogaeth.

Gallwch ddysgu mwy a darllen yr adroddiad llawn ar wefan Sefydliad Joseph Rowntree.