A A English | Cymraeg

Tlodi a pherthnasau personol a chymdeithasol plant, 30/03/16 [C, Ll, A, GI]

30.03.16

Mae Sefydliad Joseph Rowntree wedi cyhoeddi adroddiad am y cysylltiadau rhwng tlodi a pherthynas plant â’u rhieni, brodyr a chwiorydd a’u cymheiriaid.

Mae’r adroddiad, a seiliwyd ar ddata o Astudiaeth Carfan y Mileniwm, yn galw am ddealltwriaeth well o sut mae byw gydag incwm isel yn effeithio ar blant er mwyn mesur yn effeithiol ac ymdrin â thlodi yn y DU. Mae rôl tlodi mewn siapio perthnasau yn cael ei deall yn llai na’r effaith sydd ganddo ar addysg ac iechyd plentyn.

Yn ôl yr adroddiad roedd plant 11 oed a oedd yn dioddef tlodi’n barhaus:

  • Yn debycach o gwympo allan â’u ffrindiau ‘y rhan fwyaf o ddyddiau’
  • Yn debycach o fwlio neu ymladd ag eraill
  • Yn debycach o ddioddef bwlio y rhan fwyaf o ddyddiau
  • Yn debycach o chwarae ar eu pen eu hun
  • Yn llai tebygol o fod â ffrind da
  • Yn llai tebygol o gael eu hoffi gan eraill
  • Yn llai tebygol o siarad â’u ffrindiau am eu pryderon

Ewch i wefan Sefydliad Joseph Rowntree i weld yr adroddiad llawn.