A A English | Cymraeg

Papur briffio polisi – Pen-blwydd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn 25, 10/12/14 [C]

10.12.14

Mae Grŵp Monitro UNCRC Cymru wedi cynhyrchu papur briffio ar gyfer pen-blwydd y Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) yn 25. Cyrhaeddodd y Confensiwn ei 25ain blwyddyn ar 20 Tachwedd.

Cytundeb hawliau dynol rhyngwladol yw’r Confensiwn sy’n nodi set gynhwysfawr o hawliau a ddylai gael eu parchu ar gyfer plant a phobl ifanc. Cymru yw’r wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i osod y Confensiwn yn ei chyfraith ddomestig, ym Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.

Cynghrair anllywodraethol yw’r grŵp monitro sy’n hybu ac yn monitro hawliau plant yng Nghymru.

Gallwch lawrlwytho’r papur briffio yma:

Saesneg UNCRC 25th Anniversary BriefingNov 12 1
Cymraeg UNCRC 25th Anniversary BriefingNov 12Cym