A A English | Cymraeg

Pobl ifanc, alcohol a’r cyfryngau, 09/09/11 [C/Ll/GI/A]

09.09.11

Mae Sefydliad Joseph Rowntree wedi cyhoeddi canlyniadau astudiaeth ar gynrychioliad pobl ifanc ac alcohol yn y cyfryngau, ac effeithiau posib hynny.

Dyma rai o ganfyddiadau allweddol yr astudiaeth:

  • Roedd lle amlwg gan alcohol ac yfed yn y cyfryngau roedd pobl ifanc yn eu defnyddio, ac ar y cyfan roeddent yn cael eu cyflwyno fel elfennau normal, didrafferth. Anaml y câi canlyniadau negyddol eu cyflwyno, ond roeddent yn tueddu i ganolbwyntio ar effeithiau eithafol.
  • Roedd y delweddau o alcohol yn amrywio yn ôl rhyw. Roedd y cyfryngau a oedd wedi eu bwriadu ar gyfer gwrywod yn cyfleu yfed fel ffordd i ffurfio hunaniaeth wrywaidd a chreu cyfeillion. Roedd y rhai oedd wedi eu targedu at fenywod yn canolbwyntio ar yr elfen hudolus, a bywydau’r sêr, er eu bod ar yr un pryd yn awgrymu bod yfed yn cael ei ystyried yn llai derbyniol i fenywod.
  • Roedd safleoedd rhwydweithio cymdeithasol yn rhan o ddiwylliant yfed pobl ifanc, gan eu bod yn adrodd hanes nosweithiau allan, ond hefyd yn anffurfiol yn ‘marchnata’ cynnyrch alcohol i gyfoedion.
  • Roedd ymddygiad sêr yn annhebygol o ddylanwadu’n uniongyrchol ar faint o alcohol oedd yn cael ei yfed. Yn hytrach nag efelychu sêr a welid yn yfed yn ormodol, roedd pobl ifanc yn tueddu i beidio â’u hoffi.
  • Roedd gan lawer o bobl ifanc syniadau cywir ynghylch cynrychiolaeth alcohol yn y cyfryngau. Roedden nhw’n gwrthod negeseuon simplistig ac yn deall bod ymddygiad sêr, gan gynnwys yfed, yn cael ei lunio i raddau helaeth gan olygyddion a gweithwyr cyhoeddusrwydd er mwyn ‘adrodd stori’ a gwerthu cynnyrch. Roedd agweddau ac ymddygiad rhieni a ffrindiau yn fwy tebygol o ragfynegi defnydd pobl ifanc o alcohol.

Mae’r adroddiad llawn ar gael o wefan Sefydliad Joseph Rowntree.