A A English | Cymraeg

Safonau byw, tlodi ac anghydraddoldeb yn y Deyrnas Unedig: 2016-17 i 2021-22, 02/03/17 [C, Ll, A, GI]

02.03.17

Mae Sefydliad Joseph Rowntree wedi cyhoeddi astudiaeth ar y newidiadau a ragwelir yn incwm aelwydydd rhwng 2014-15 a 2021-22.

Mae’r astudiaeth hon yn rhagweld esblygiad incwm gwahanol aelwydydd os cynhelir y cynlluniau polisi presennol ar gyfer treth a budd-dal tan 2021-22. Mae’r rhagolygon economaidd swyddogol wedi rhagweld twf araf mewn enillion, gyda chwyddiant yn codi yn ystod y blynyddoedd sy’n dod. O gyfuno hynny â’r newidiadau arfaethedig i dreth a budd-daliadau, rhagwelir y bydd hynny’n arwain at dwf cymedrol o ran incwm cyfartalog, ond na fydd twf yn achos aelwydydd incwm isel.

O ran y canlyniadau i blant, rhagwelir y bydd tlodi absoliwt yn gostwng rhywfaint yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae’r rhagolygon gryn dipyn yn waeth yn achos aelwydydd incwm isel sy’n cynnwys plant, gyda chynnydd o 2.8% yn cael ei ragweld o ran tlodi absoliwt plant rhwng 2014-15 a 2021-22.

Ewch i wefan Joseph Rowntree Foundation am ragor o wybodaeth.