A A English | Cymraeg

Lansio Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru i wella cydraddoldeb i bobl drawsryweddol, 14/03/16 [C]

14.03.16

Mae Lesley Griffiths AC, Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, wedi gwneud datganiad yn cyhoeddi lansiad Cynllun Gweithredu Trawsryweddol Llywodraeth Cymru.

Cafodd y cynllun gweithredu ei ddatblygu mewn ymgynghoriad ag oedolion a phobl ifanc draws, sefydliadau a swyddogion Llywodraeth Cymru drwy grŵp ffocws. Nododd y grŵp flaenoriaethau allweddol roeddent am iddynt gael sylw a helpodd i lywio dealltwriaeth o’r ystyriaethau sy’n effeithio ar bobl draws bob dydd.

Bydd y cynllun gweithredu yn hwyluso camau traws-lywodraethol i ymdrin â’r rhwystrau mae pobl draws yn eu hwynebu a gwella eu bywydau. Caiff hyn ei gyflawni drwy gamau penodol sy’n canolbwyntio ar faterion fel bwlio, troseddau casineb, trais yn erbyn menywod, camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol. Bydd y cynllun hefyd yn ymdrin â rhwystrau i gymryd rhan mewn chwaraeon a mynediad i wasanaethau iechyd a thai.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.