A A English | Cymraeg

Cynnig deddfwriaethol i ddileu amddiffyniad cosb resymol: Crynodeb o’r Ymatebion, 07/08/2018 [C]

07.08.18

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r ymatebion i’w hymgynghoriad ar gynigion deddfwriaethol i ddileu amddiffyniad cosb resymol.

Nod yr ymgynghoriad oedd casglu adborth oddi wrth y cyhoedd a rhanddeiliaid allweddol i helpu Llywodraeth Cymru i ymdrin â phryderon wrth i’r ddeddfwriaeth ddatblygu.

Cafwyd mwy na 1890 o ymatebion, oddi wrth unigolion, sefydliadau a grwpiau, gan gynnwys pobl ifanc.

Dangosodd y canlyniadau fod 50.3% yn cytuno â’r datganiad y “bydd y cynnig deddfwriaethol yn cyflawni’r nod o amddiffyn hawliau plant”, tra bod 48.1% yn dweud eu bod yn anghytuno a dywedodd 1.5% nad oeddent yn gwybod.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru o’r blaen ei bod yn bwriadu cyflwyno Bil i ddileu amddiffyniad cosb resymol rhwng Medi 2018 a Gorffennaf 2019.

Dywedodd y Gweinidog Plant, Huw Irranca-Davies AC:

“Fel llywodraeth, rydym wedi ymrwymo i gyflwyno deddfwriaeth i ddileu amddiffyniad cosb resymol, a fydd yn gwahardd cosbi plant yn gorfforol gan rieni a’r sawl sy’n gweithredu in loco parentis. Mae hyn yn atgyfnerthu ein hymrwymiad hirdymor i hawliau plant.”

Aeth datganiad y Gweinidog ymlaen i ddiolch i ymatebwyr am eu barn ac i roi sicrwydd y bydd yn cael ei chymryd i ystyriaeth wrth lunio’r Bil.

I ddarllen y datganiad llawn, cliciwch yma. Gwelir y crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru.