A A English | Cymraeg

Cyfarfod Llawn, 18/07/12 [C]

24.07.12

Cwestiynau, dadleuon a datganiadau sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc, a gynhaliwyd yn y cyfarfod llawn ar y 18/07/12.

Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy:

 • Blaenoriaethau
 • Tlodi tanwydd
 • Hybu Effeithlonrwydd Ynni
 • Ynni Adnewyddadwy
 • Lles Anifeiliaid
 • Un Corff Amgylcheddol

Cwestiynau i’r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth:

 • Sain Ffagan
 • Papur Gwyn ar Fywyd Gwell a Chymunedau Gwell
 • Blaenoriaethau’r Gweinidog
 • Tai yn Nhor-faen
 • Sector Tai Rhent Preifat
 • Tai Cymdeithasol

Dadleuon a datganiadau:

 • Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu Arolygiaeth Gweinyddiaeth Llysoedd Ei Mawrhydi a Bwrdd y Gwarcheidwad Cyhoeddus) 2012
 • Rheoliadau Hysbysebu a Hyrwyddo Tybaco (Arddangos Prisiau) (Cymru) 2012
 • Adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar y Rhagolygon ar Gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru
 • Adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes: Dylanwadu ar y Broses o Foderneiddio Polisi Caffael Ewrop
 • Dadl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru: Cynnig o Ddiffyg Hyder
 • Dadl Fer – Dyslecsia ac Ysgolion: Cydweithio i Wneud Gwahaniaeth

The full text of questions, debates and statements can be viewed in the Assembly’s Record of Proceedings.