A A English | Cymraeg

Comisiynydd Plant Cymru: Siarter ar gyfer Newid, 03/01/2019 [C]

05.03.19

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi rhyddhau ei hadroddiad ar dlodi yng Nghymru, gan amlinellu camau ymarferol y gallai Llywodraeth Cymru eu cymryd er mwyn mynd i’r afael â thlodi yng Nghymru.

Mae’r adroddiad yn cynnwys barn cannoedd o blant a rhieni ledled Cymru.

Mae’r adroddiad yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynhyrchu a chyhoeddi ‘Cynllun Cyflawni newydd ar gyfer Tlodi Plant’, sy’n disgrifio sut bydd y Llywodraeth yn rhoi sylw i’r materion tlodi mae teuluoedd yn eu hwynebu.

Mae’n cynnwys cyfanswm o ddeg argymhelliad, sy’n cynnwys:

  • Gwneud mwy o blant yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim
  • Sicrhau bod mwy o blant yn cael mynediad i gynlluniau Gwyliau Llwglyd
  • Gwneud mwy o deuluoedd yn gymwys ar gyfer grant i’w wario ar gostau ysgol fel gwisg ac offer
  • Sicrhau bod polisïau gwisg ysgol ledled Cymru yn fforddiadwy, yn hyblyg, ac yn deg

Gallwch chi ddarllen gweddill yr argymhellion a’r adroddiad yn llawn ar wefan Comisiynydd Plant Cymru, yma.