A A English | Cymraeg

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol, 10/12/2018 [C]

12.12.18

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) drafft a hoffai gael barn pobl arno.

Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, a dderbyniodd y cydsyniad brenhinol ym mis Ionawr 2018, yn ei gwneud yn ofynnol i weinidogion Cymru gynhyrchu cod ar gyfer ADY.

Dylai’r Cod roi arweiniad a phennu dyletswyddau pobl benodol yn y broses o gynllunio’r cymorth mae ei angen i alluogi pobl ifanc ag anghenion ychwanegol i gyflawni eu potensial llawn.

Mae’r ymgynghoriad yn darparu rheoliadau drafft hefyd, Cod Ymarfer (Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n Cael eu Lletya) ar gyfer Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, ac asesiadau effaith integredig diwygiedig. Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio barn ar y dogfennau hyn hefyd.

Dyddiad cau’r ymarfer ymgynghori yw 22 Mawrth 2018.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru yma.

Fe welwch fersiwn o’r ddogfen ymgynghori ar gyfer pobl ifanc a phlant yma, yn ogystal â fersiwn hawdd ei darllen o’r ddogfen.

Yn ogystal, gallwch ddarllen datganiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, ar yr ymgynghoriad, yma.