A A English | Cymraeg

Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008

01.09.08

Mae’r  Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan yn arwain ac yn llywio arfer amddiffyn plant ym mhob un o’r Byrddau Diogelu Plant Lleol a Rhanbarthol ledled Cymru.  Maent yn amlinellu’r fframwaith ar gyfer pennu sut mae atgyfeiriadau, camau a chynlluniau amddiffyn plant unigol yn cael eu llunio a’u cyflawni.  Maent wedi eu seilio ar yr egwyddor mai cyfrifoldeb pob unigolyn ac asiantaeth sy’n gweithio gyda phant a theuluoedd, a chydag oedolion a allai beri risg i blant, yw amddiffyn plant rhag niwed.  Mae gwaith partneriaeth a chyfathrebu rhwng asiantaethau yn cael eu gweld fel bod yn allweddol i nodi plant sy’n agored i niwed a helpu i’w cadw’n ddiogel rhag niwed a chamdriniaeth.

Canllawiau-Amddiffyn-Plant-Cymru-Gyfan-2008

A Guide to Changes and Additions to the All Wales Child Protection Procedures 2002 (saesneg un unig):

A-Guide-to-Changes-and-Additions-to-the-All-Wales-Child-Protection-Procedures-2002