A A English | Cymraeg

Bywydau Llawn: Mynediad Cyfartal – Adroddiad dilynol ar hygyrchedd i ddefnyddwyr cadair olwyn mewn ysgolion yng Nghymru, 17/05/18 [C]

17.05.18

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar hygyrchedd i ddefnyddwyr cadair olwyn mewn ysgolion uwchradd, yn dilyn adroddiad sbotolau blaenorol a gyhoeddwyd yn 2014.

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at gynnydd a wnaed ac arferion da, ond mae hefyd yn nodi nad yw’r sefyllfa wedi gwella gymaint ag y byddai’r Comisiynydd yn ei ddymuno.

Mae’r adroddiad o blaid ystyried y mater hwn o safbwynt hawliau plant, i sicrhau bod gan bob plentyn fynediad llawn at addysg a chyfleusterau ac i’w galluogi i wneud penderfyniadau deallus.

Mae hefyd yn argymell y canlynol:

  • Y dylai pob awdurdod lleol gyhoeddi ei strategaeth hygyrchedd, ac y dylai cynlluniau hygyrchedd ysgolion fod ar gael ar-lein
  • Bod angen i staff mewn awdurdodau lleol fod yn ymwybodol o’r dogfennau hyn, a bod hyfforddiant yn cael ei argymell
  • Y dylai awdurdodau lleol ac ysgolion fod yn ymgynghori â phlant a theuluoedd ynghylch eu hanghenion
  • Y dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi ei chanllawiau diwygiedig ar hygyrchedd o dan raglen Ysgolion yr 21ain cyn y flwyddyn academaidd nesaf.

Gallwch lawrlwytho’r adroddiad o wefan y Comisiynydd Plant.