A A English | Cymraeg

Trechu tlodi: trafod argymhelliad yr Undeb Ewropeaidd am fuddsoddi mewn plant mewn cynhadledd i’r DU gyfan yng Nghaerdydd, 12/12/14 [C]

Bydd cynhadledd i’r DU gyfan o dan y teitl ‘Buddsoddi mewn Plant, Torri Cylch Anfantais’ yn cae ei chynnal yng Nghaerdydd ar 16 Rhagfyr 2014.

Caiff y digwyddiad ei gynnal Gynghrair y DU dros Fuddsoddi mewn Plant, clymblaid o’r DU gyfan o gyrff sydd wedi ymrwymo i ddileu tlodi plant, wedi ei hwyluso gan bartneriaeth rhwng Plant yng Nghymru, Plant yn yr Alban, Plant yng Ngogledd Iwerddon a Plant Lloegr.

Mae’r Gynghrair yn rhan o’r Cydweithrediad Ewropeaidd dan arweiniad Cynghrair yr Undeb Ewropeaidd dros Fuddsoddi mewn Plant, i annog gweithrediad llawn Argymhelliad y Comisiwn Ewropeaidd  Investing in Children – Breaking the Cycle of Disadvantage.

Mae plant sy’n cael eu magu mewn tlodi yn debycach o ddioddef o allgau cymdeithasol a phroblemau iechyd yn y dyfodol, ac yn llai tebygol o ddatblygu i’w potensial llawn yn hwyrach mewn bywyd. Mae torri cylch anfantais yn y blynyddoedd cynnar a buddsoddi mewn plant trwy ddull ataliol yn galluogi lleihau risg tlodi ac allgau cymdeithasol.

Ar hyn o bryd mae mwy na 3.5 miliwn o blant yn y DU yn wynebu tlodi ac allgau cymdeithasol.

Yn ôl Catriona Williams OBE, Prif Weithredydd Plant yng Nghymru:

“Yn y cyfnod hwn o galedi mae’n hanfodol gweithio gyda’n gilydd i drechu tlodi plant ac i ddeall y polisïau a’r arferion ym mhob rhan o’r Deyrnas Unedig ac ar draws Ewrop.”

Bydd y gynhadledd yn cynnig cyfle unigryw i gynrychiolwyr glywed siaradwyr o Loegr, Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban yn trafod materion mewn perthynas â thlodi plant.

Bydd y gynhadledd yn ystyried y dulliau sydd ar waith ledled y pedair cenedl ac yn amlygu  arferion da wrth drechu tlodi plant, a hynny yn y DU ac mewn perthynas â mentrau ehangach yr Undeb Ewropeaidd.

Cynhelir y gynhadledd yng Ngwesty Mercure Holland House yng Nghaerdydd. Bydd y Gwir Anrh. Y Farwnes Gillian Shephard, Dirprwy Gadeirydd Gomisiwn Symudedd Cymdeithasol a Thlodi Plant y DU, yn rhoi’r brif araith a bydd Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, hefyd yn siarad am bolisïau’r llywodraeth yng Nghymru.

Caiff y gynhadledd ei chadeirio gan Catriona Williams OBE, Prif Weithredydd Plant yng Nghymru a Chomisiynydd ar Gomisiwn Symudedd Cymdeithasol a Thlodi Plant y DU, a Christine Chapman AC, Cadeirydd Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Nodiadau

  1. Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol ar gyfer cyrff ac unigolion y  trydydd sector, statudol, annibynnol a phroffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Ei nod yw hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a gosod plant yn uchel ar yr agenda yng Nghymru.  Gweithiwn yn agos gyda’n haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, gwneuthurwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond yn enwedig plant ifanc, y rhai sy’n dioddef ansefydlogrwydd teuluol, plant ag anghenion arbennig neu anableddau, a’r sawl sy’n dioddef effeithiau tlodi  ac amddifadedd. Fe welwch fwy am ein gwaith yn www.childreninwales.org.uk
  2. Prosiect newydd yw’r Gynghrair dros Fuddsoddi mewn Plant (DU) wedi ei arwain gan Plant yng Nghymru gan weithio mewn partneriaeth â Children in Scotland, Children England a Children in Northern Ireland. Mae gan yr holl gyrff hyn aelodaeth ar draws pob sector. Mae cynghrair y DU yn rhan o Gydweithrediad ehangach a dan arweiniad clymblaid Cynghrair yr Undeb Ewropeaidd dros Fuddsoddi mewn Plant. Nod y Cydweithrediad yw ‘sicrhau gweithrediad effeithiol Argymhelliad y Comisiwn Ewropeaidd ‘Investing in Children – Breaking the Cycle of Disadvantage’ drwy hwyluso cydweithio ymhlith rhanddeiliaid ar lefel yr UE a lefel genedlaethol a chefnogi gweithgareddau eiriol a chyfathrebu effeithiol’. Gallwch ddysgu mwy am y Gynghrair yn http://www.childreninwales.org.uk/our-work/poverty/gynghrair-dros-fuddsoddi-mewn-plant-2/
  3. Gallwch weld Argymhelliad y Comisiwn Ewropeaidd 20.02.13, Investing in children: breaking the cycle of disadvantage a’i lawrlwytho’n llawn yn  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9762&langId=en
  4. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Cheryl Martin yn Plant yng Nghymru ar 02920 342434 neu 07721568084 or email catriona.williams@childreninwales.org.uk.