A A English | Cymraeg

Swydd newydd a fydd yn helpu i amddiffyn plant agored i niwed sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru, 08/04/08 [C]

Swydd newydd a fydd yn helpu i amddiffyn plant agored i niwed sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru

Bydd plant sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru’n elwa ar lefelau uwch o amddiffyniad trwy waith swyddog datblygu newydd ym Plant yng Nghymru. Gall plant agored i niwed sy’n cyrraedd Cymru o bob rhan o’r byd ei chael yn anodd cyfleu eu hanghenion, deall eu hawliau a gallant ddioddef trawma difrifol o ganlyniad i’w profiadau yn eu gwlad enedigol. Efallai y bydd rhai ohonynt mewn trefniadau maethu preifat, sydd heb eu cofrestru gyda’r gwasanaethau cymdeithasol. Gall eraill fod yn agored iawn i rai mathau o gamdriniaeth, gan gynnwys masnachu mewn plant, priodasau dan orfod a cham-fanteisio rhywiol.

Bydd y gweithiwr newydd yn darparu gwybodaeth arbenigol yn y maes hwn, a bydd yn cynorthwyo i hybu dealltwriaeth o faterion amddiffyn plant ymhlith y gwahanol asiantaethau sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda’r plant hyn. Byddant yn galluogi plant a phobl ifanc i gael lefel well o amddiffyniad er mwyn eu galluogi i ddeall eu hawliau’n well o ran eu diogelwch eu hunain. Bydd y swydd yn cael ei rheoli ar y cyd gan Blant yng Nghymru a Chyngor Ffoaduriaid Cymru.

Meddai Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi Plant yng Nghymru,

“Nid yn unig y bydd y swydd hon ceisio codi ymwybyddiaeth o faterion amddiffyn plant ymhlith gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda mudiadau ffoaduriaid ledled Cymru, ond bydd hefyd yn gwella arferion amddiffyn plant yn gyffredinol.

“Mae gan Plant yng Nghymru brofiad helaeth o waith polisi mewn materion amddiffyn plant a cheiswyr lloches, a thrwy weithio mewn partneriaeth â Chyngor Ffoaduriaid Cymru, bydd y swydd newydd hon yn helpu i gyflawni ein prif nod o sicrhau bod gan blant hawl i gael eu hamddiffyn rhag cael eu cam-drin, eu niweidio a’u hesgeuluso.”

        

Nodiadau:

1. Mae’r Swyddog Datblygu: Polisi a Chyngor Amddiffyn Plant yn swydd newydd sy’n cael ei rheoli ar y cyd gan Plant yng Nghymru a Chyngor Ffoaduriaid Cymru. Mae wedi’i hariannu gan Sefydliad Paul Hamlyn.

2. Sefydlwyd Plant yng Nghymru ym mis Mawrth 1992 ac fe’i cofrestrwyd fel elusen ym 1993. Ein nod yw hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a sicrhau bod plant yn uchel ar yr agenda yng Nghymru. Yr ydym yn cydweithio’n agos gyda’n haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, llunwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywyd pob plentyn sy’n byw yng Nghymru, yn enwedig plant ifanc, y rhai sy’n cael eu heffeithio gan fywyd teuluol ansefydlog, plant ag anghenion arbennig neu anableddau a rhai sy’n dioddef o ganlyniad i dlodi ac amddifadedd. Yr ydym yn casglu ac yn lledaenu gwybodaeth am blant ac yn hybu arferion da mewn gwasanaethau plant trwy ymchwil, polisi a datblygiad arferion gweithio, cyhoeddiadau, cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a defnydd o lyfrgell helaeth a gwasanaeth gwybodaeth. Mae gan Plant yng Nghymru swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon.

3. Sefydlwyd Cyngor Ffoaduriaid Cymru ym 1990.  Dyma’r brif asiantaeth yn y sector gwirfoddol yng Nghymru sy’n gweithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Ei weledigaeth yw grymuso ffoaduriaid a cheiswyr lloches i ailafael eu bywydau. Mae’n darparu cyngor a gwybodaeth uniongyrchol i geiswyr lloches a ffoaduriaid trwy gyfrwng ein tîm o weithwyr achos sydd wedi’u lleoli yn ein swyddfeydd yn y pedair ardal wasgaru. Mae hefyd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cefnogi arbenigol ac mae’n eiriol dros hawliau ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi, Plant yng Nghymru, Ffôn: 029 2034 2434,  E-bost: sean.oneill@childreninwales.org.uk