A A English | Cymraeg

Safonau Cenedlaethol Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc, 18/11/16 [C]

Yn barod ar gyfer Diwrnod Byd-eang y Plant, a ddethlir ar 20 Tachwedd, mae aelodau o’r Grŵp Tasg a Gorffen Safonau Cyfranogi, ar ran Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogi Cymru Gyfan, yn falch o gyhoeddi lansiad y 7 Safon Cyfranogi Cenedlaethol ar eu newydd wedd.

Mae’r Safonau Cyfranogi, a ddatblygwyd yn wreiddiol gan yr Uned Gyfranogi, wedi eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, wedi’u hysbysu gan ymgynghoriadau gyda phobl ifainc.

Mae’r Safonau Cyfranogi’n adnabod y materion allweddol y dylai holl weithwyr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith safon a sicrhaodd bod pob un yn adlewyrchu’r ethos seiliedig ar hawliau sy’n hanfodol i weithio â phlant a phobl ifainc.

Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth a lawrlwytho’r safonau yma.

Cysylltwch

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â  young.wales@childreninwales.org.uk neu ffoniwch: 029 2034 2434.

Nodiadau

  1. Sefydliad ymbarél genedlaethol ar gyfer pobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yw Plant yng Nghymru. Ein hamcan craidd yw cyfrannu tuag at wireddu’r UNCRC (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn <http://cymraeg.gov.wales/btc/termdetails?lang=en&id=507201&back=%2Fbtc%2Fsearchresult%3Flang%3Den%26term%3DUnited%2BNations%2BConvention%2Bon%2Bthe%2BRights%2Bof%2Bthe%2BChild%26dir%3De2c%26subj%3Dall%26rpp%3D10%26page%3D1>) yng Nghymru. Gallwch gael gwybod mwy am ein gwaith yn  www.childreninwales.org.uk <http://www.childreninwales.org.uk>
  2. Cymru Ifanc yw’r fenter gyfranogi sydd wedi’i lleoli ym Mhlant yng Nghymru. Gallwch ganfod fanylion am waith Cymru Ifanc yn www.youngwales.wales.
  3. Mae’r Safonau Cyfranogi Cenedlaethol yn adnabod y materion allweddol y dylai holl weithwyr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifainc yng Nghymru.