A A English | Cymraeg

Adroddiad yn amlygu diffyg cynnydd wrth ddiwallu targedau tlodi plant, 20/10/14 [C/Ll/A/GI]

Mae Comisiwn Symudedd Cymdeithasol a Thlodi Plant (SMCPC) Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi adroddiad am gyflwr tlodi plant a chynnydd cymdeithasol ledled y Deyrnas Unedig.

Mae’r adroddiad yn amlygu’r diffyg cynnydd wrth gyrraedd targedau ar gyfer lleihau lefelau tlodi plant gan 50% erbyn 2020, a gafodd eu gosod yn 2010.

Mae’r Comisiwn Symudedd Cymdeithasol a Thlodi Plant yn ofni bod y DU yn dod yn wlad ranedig, gyda safonau byw yn syrthio a’r cysylltiad rhwng gwaith caled a gwobr yn cael ei dorri gan ddiwygiadau tai a lles. Mae’r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion gan gynnwys ailsefydlu’r cysylltiad rhwng twf economaidd ac incymau, a sicrhau nad yw pobl ifanc, yn arbennig y rhai o grwpiau anfanteisiol, yn cael eu gadael ar ôl wrth i’r economi ddechrau tyfu eto.

Mae’r adroddiad yn casglu na fydd targedau blaenorol yn cael eu cyflawni bellach, ac mae’n gwneud argymhellion pellach ar nodau atodol i leihau tlodi plant.

Dywed Catriona Williams OBE, Comisiynydd ar y Comisiwn Symudedd Cymdeithasol a Thlodi Plant, ‘mae’r adroddiad trylwyr a gwrthrychol hwn yn amlygu brys canolbwyntio ar bobl ifanc i sicrhau bod ganddyn nhw gyfleoedd gwell ac nid gwaeth na’u rhieni i gyrraedd eu potensial llawn. Mae ar y gymdeithas gyfan angen iddynt ffynnu.

Mae Adroddiad Blynyddol y Comisiwn a gafodd ei osod gerbron Senedd y DU y bore yma yn tynnu sylw at y ffaith bod gan Gymru lefelau uchel iawn o dlodi plant absoliwt (24%) a bod 100,000 o blant yn byw mewn tlodi cymharol.

Mae rhai sylwadau penodol am Gymru yn ogystal â chlod am raglenni fel Dechrau’n Deg yr awgrymodd y Comisiwn y llynedd y dylai fod yn hygyrch i fwy o blant mewn tlodi. Mae croeso arbennig i fuddsoddiad uwch Llywodraeth Cymru mewn Dechrau’n Deg a gwaith allgymorth ond mae’r Comisiwn yn argymell ei estyn ymhellach i bob teulu mewn angen. Mae pwysigrwydd buddsoddi yn y blynyddoedd cynnar er cyrhaeddiad addysgol plant yn thema fawr.’

Nodiadau

  1. Mae      modd lawrlwytho’r adroddiad, State of the Nation 2014,  o dudalen      we’r Comisiwn: https://www.gov.uk/government/news/state-of-the-nation-2014-report-published
  2. Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarel      cenedlaethol dros gyrff ac unigolion y trydydd sector, a’r sectorau      statudol, annibynnol a phroffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc      yng Nghymru. www.childreninwales.org.uk.      Sefydlwyd Plant yng Nghymru ym Mawrth 1992 a daeth yn elusen gofrestredig      ym 1993.  Ei nod yw hyrwyddo      buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a gosod plant yn uchel      ar agenda Cymru.  Gweithiwn yn agos gyda’n      haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, gwneuthurwyr polisi a      grwpiau defnyddwyr i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond      yn arbennig plant ifanc, y sawl mae ansefydlogrwydd teuluol yn effeithio      arnynt, plant anabl a’r sawl sy’n dioddef effeithiau tlodi ac      amddifadedd.  Rydym yn casglu ac yn      lledaenu gwybodaeth am blant ac yn hyrwyddo arfer da mewn gwasanaethau      plant drwy ymchwil, polisi a datblygu arfer, cyhoeddiadau, cynadleddau,      seminarau, hyfforddiant a mynediad i wasanaeth llyfrgell a gwybodaeth      helaeth.  Mae gan Plant yng Nghymru      swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon.
  3. Mae’r Comisiwn Symudedd Cymdeithasol a      Thlodi Plant yn gorff cyhoeddus anadrannol ymgynghorol. Mae’n monitro      cynnydd y llywodraeth ac eraill wrth wella symudedd cymdeithasol a lleihau      tlodi plant yn y Deyrnas Unedig. https://www.gov.uk/government/organisations/social-mobility-and-child-poverty-commission
  4. Am      ragor o wybodaeth, cysylltwch â Catriona Williams ar 02920 342434 neu      e-bostiwch catriona.williams@ childreninwales.org.uk.