A A English | Cymraeg

Poster ar eu hawliau meddygol a ddyluniwyd gan bobl ifanc

Y mae poster yn hysbysu pobl ifanc ynglŷn â’u hawliau pan fyddant yn ymweld â meddyg wedi’i lansio heddiw. Fe ddyluniwyd y poster gan grŵp o bobl ifanc rhwng 13 a 15 mlwydd oed, fel rhan o brosiect a gomisiynwyd gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) mewn partneriaeth â Plant yng Nghymru a Biwro Cenedlaethol y Plant yn Lloegr

Fe wnaeth y bobl ifanc o Gymru a ledled y Deyrnas Unedig gynhyrchu’r dyluniad terfynol gyda chymorth dyluniwr proffesiynol ar ôl adolygu negeseuon allweddol oddi wrth y ddogfen 0-18 years: guidance for all doctors o eiddo’r Cyngor Meddygol Cyffredinol.  Y mae’r canllaw hwnnw’n amlinellu cyfrifoldebau meddygon i weithredu bob amser er budd gorau plant a phobl ifanc, i wrando arnynt ac i’w cynnwys hwynt mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.

Fe ddywedodd John Jenkins, Cadeirydd Pwyllgor Safonau a Moeseg y CMC a gynhyrchodd y 0-18 years: guidance for all doctors: ‘Yr ydym wedi gweithio gyda phartneriaid ledled y Deyrnas Unedig i gynorthwyo i ledaenu’r neges bod pobl ifanc yn unigolion sydd â hawliau y dylid eu parchu.  Fe ddylai poster a ddyluniwyd gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc gynorthwyo i egluro’r hyn y gallant ei ddisgwyl oddi wrth eu meddygon a sut y gallant eu cynorthwyo hwynt  i ddarparu gofal mewn ffordd sy’n berthnasol iddynt.’

Fe ddywedodd Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi, Plant yng Nghymru: ‘Yr oedd hwn yn brosiect cyffrous yr oeddem yn awyddus iawn i’w gefnogi ac i fod yn rhan ohono. Y mae hawliau pobl ifanc mewn perthynas â’u gofal iechyd wedi bod yn fater a godwyd gan lawer o bobl ifanc Cymru, ac fe ddylai’r poster hwn, ochr yn ochr â’r canllaw presennol, gynorthwyo i gryfhau cysylltiadau rhwng meddygon a phobl ifanc.’

Y mae copïau o’r poster ar gael i’w lawrlwytho oddi ar www.gmc-uk.org/children neu a fyddech cystal â chysylltu â Plant yng Nghymru at info@childreninwales.org.uk.