A A English | Cymraeg

Plant yng Nghymru yn nodi pen-blwydd y confensiwn hawliau plant yn 25 oed, 20/11/14 [C/Ll/GI/A]

Mae Plant yng Nghymru yn myfyrio ar y cynnydd sydd wedi cael ei wneud tuag at wneud hawliau plant yn realiti yng Nghymru ac ar draws y byd, wrth i ni ddathlu pen-blwydd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn 25 oed.

Mae 20 Tachwedd, Diwrnod Byd-eang y Plant, yn marcio’r dyddiad pan fabwysiadodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig y Datganiad ar Hawliau’r Plentyn, ym 1959, a’r Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn, ym 1989.

Cytuniad hawliau dynol rhyngwladol yw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) sy’n rhoi set gynhwysfawr o hawliau i bob plentyn a pherson ifanc 17 oed ac yn iau i fywyd, iechyd, a safon fyw sylfaenol. Ar hyn o bryd mae 194 o wledydd yn rhan o’r Confensiwn, gan gynnwys pob aelod o’r Cenhedloedd Unedig ac eithrio Somalia, De Swdan a’r Unol Daleithiau.

Yn 2011, daeth Cymru y wlad gyntaf yn y DU i wneud y Confensiwn yn rhan o’i chyfraith ddomestig, pan roddwyd y Cydsyniad Brenhinol i Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru). O dan y gyfraith hon mae’n rhaid i Weinidogion Cymru ystyried hawliau plant yn eu holl waith.

Er i Gymru wneud llawer o gynnydd i wella hawliau plant, mae yna waith i’w wneud o hyd. Yn ei adroddiad blynyddol diweddaraf, cododd Comisiynydd Plant Cymru bryderon yn ddiweddar y gallai toriadau mewn gwariant cyhoeddus effeithio ar wasanaethau rheng flaen i blant hawdd eu niweidio ac effeithio ar ddarpariaeth seibiant i blant anabl. Hefyd amlygodd y Comisiynydd absenoldeb Gweinidog dros blant yn Llywodraeth Cymru.

Cred Plant yng Nghymru, felly, ei bod yn bwysig cynnal ffocws ar wneud yn siŵr bod yr hawliau mae ganddynt hawl i’w derbyn yn adlewyrchu bywydau go iawn pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru.

Yn ôl Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi:

“Mae’n bleser mawr gan Plant yng Nghymru ddathlu Diwrnod Byd-eang y Plant, a myfyrio ar 25ain pen-blwydd mabwysiadu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Er bod cynnydd i ni ei ddathlu, mae’n hanfodol ein bod yn parhau i geisio gweithio gyda’n haelodau i sicrhau bod pob plentyn yn cyflawni ei hawliau’n llawn yng Nghymru.”

Nodiadau

  1. Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol ar gyfer      cyrff ac unigolion y trydydd sector, statudol, annibynnol a phroffesiynol      sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. www.childreninwales.org.uk. Sefydlwyd Plant yng Nghymru ym Mawrth 1992 a      daeth yn elusen gofrestredig ym 1993.       Ei nod yw hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a gosod plant yn uchel ar yr agenda yng      Nghymru.  Gweithiwn yn agos gyda’n      haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, gwneuthurwyr polisi a      grwpiau defnyddwyr i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond      yn enwedig plant ifanc, y rhai sy’n dioddef ansefydlogrwydd teuluol,      plant ag anghenion arbennig neu anableddau, a’r sawl sy’n dioddef      effeithiau tlodi ac amddifadedd.       Casglwn a lledaenwn wybodaeth am blant gan hybu arfer da mewn      gwasanaethau plant drwy ymchwil, polisi a datblygu arfer, cyhoeddiadau,      cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a mynediad i lyfrgell a gwasanaeth      gwybodaeth helaeth.  Mae gan Plant      yng Nghymru swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon.
  2. Mae manylion gwaith Plant      yng Nghymru mewn perthynas â hawliau ar ein gwefan: http://www.childreninwales.org.uk/our-work/rights/
  3. Mae modd gweld testun      llawn y Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn ar gael ar: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx. Darperir gwybodaeth      bellach a deunyddiau hyfforddiant ar wefan ‘Gwneud Pethau’n Iawn’ Llywodraeth      Cymru: http://www.uncrcletsgetitright.co.uk/
  4. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch      â Catriona Williams ar 02920 342434 neu e-bostiwch sean.oneill@childreninwales.org.uk