A A English | Cymraeg

Plant yng Nghymru yn croesawu ffocws ar dlodi fel mater hawliau plant mewn adroddiad newydd, 01/07/15 [C]

Mae Catriona Williams OBE, Prif Weithredydd Plant yng Nghymru a Chomisiynydd ar Gomisiwn Symudedd Cymdeithasol a Thlodi Plant y Deyrnas Unedig, yn croesawu’r flaenoriaeth mae Comisiynwyr Plant y DU wedi ei rhoi i fater tlodi plant yn eu cyd-adroddiad i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a gyhoeddir heddiw.

Mae llawer o’r teuluoedd tlotaf a mwyaf diamddiffyn sydd â phlant yng Nghymru yn aros yn eiddgar i weld yn union beth gaiff ei gwtogi ar 8 Gorffennaf pan ddisgwylir i’r Canghellor gyhoeddi toriadau pellach i wariant lles. Bydd gan y ffigur o £12 biliwn sydd i’w dorri o’r gyllideb les effeithiau difrifol i lawer o deuluoedd sy’n gweithio a’r rhain heb waith yng Nghymru.

Er bod llawer o ystyriaethau sy’n effeithio ar ganlyniadau plant fel iechyd, addysg a chydberthnasau teuluol, nid oes unrhyw amheuaeth bod angen ddigon o arian ar deuluoedd â phlant i fyw arno er mwyn talu biliau a gofalu am eu plant. Yn wir, mae bod heb ddigon o arian i fyw arno yn creu ei straen a’i bryderon ei hunan. Rhaid i Lywodraeth y DU beidio ag osgoi ymdrin â mater tlodi ariannol.

Hyd yma, mae’r camau caledi wedi effeithio’n anghymesur ar deuluoedd sydd â phlant ac yn arbennig felly’r teuluoedd tlotaf, y rhai sy’n gweithio ac fel arall. Yn ogystal â phroblem incymau isel a chyfleoedd gwaith annigonol, mae gwasanaethau cyhoeddus sydd yn draddodiadol wedi cefnogi plant a phobl ifanc fel clybiau ieuenctid a llyfrgelloedd wedi cael eu cau.

Cysylltu

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Catriona Williams OBE, Prif Weithredydd, neu Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi yn Plant yng Nghymru ar 029 2034 2434/07721 568084 neu e-bostiwch catriona.williams@childreninwales.org.uk /sean.oneill@childreninwales.org.uk.

Nodiadau

  1. Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol dros gyrff ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Ei nod yw hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a gosod plant yn uchel ar yr agenda yng Nghymru.  Gweithiwn yn agos gyda’n haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, gwneuthurwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond yn arbennig plant ifanc, y rhai sy’n dioddef ansefydlogrwydd teuluol, plant ag anghenion arbennig neu anableddau, a’r sawl sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.
  2. Cyhoeddodd y Comisiynwyr Plant o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon gyd-adroddiad i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ar 1 Gorffennaf 2015. Rhydd yr adroddiad safbwynt annibynnol ar faterion hawliau plant ledled y Deyrnas Unedig, ac yn ystyried cynnydd llywodraethau’r DU a’r gwledydd datganoledig wrth weithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC).  Caiff yr adroddiad hwn ei gyflwyno i Bwyllgor y CU, cyn iddo archwilio Llywodraeth y DU ym Mai/Mehefin 2016.