A A English | Cymraeg

Mae Pobl Anabl Ifanc yn codi pryderon gyda’r Comisiynydd Plant, 19/10/10 [C]

Ddydd Mawrth, y 19eg o Hydref, fe fydd aelodau Grŵp ‘Gyda’n Gilydd dros Hawliau’ o eiddo Plant yng Nghymru yn cyfarfod gyda Chomisiynydd Plant Cymru yn Abertawe. Mae ‘Gyda’n Gilydd dros Hawliau’ yn rhwydwaith o bobl anabl ifanc o bob cwr o Gymru, sydd wedi’i gyllido’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru.  Yn y digwyddiad, fe fydd pobl anabl ifanc o Sir Benfro, Blaenau Gwent ac Abertawe yn gallu dweud wrth y Comisiynydd Plant am y materion sy’n bwysig iddynt.  Yn ymuno â hwy drwy gyfrwng ffôn fideo y bydd pobl anabl ifanc o Wynedd, a fydd hefyd yn gallu codi’u pryderon gyda’r Comisiynydd. 

Fe ddywedodd Lianne Cole, person ifanc o Sir Benfro: ‘Fe gredaf ei bod hi’n wirioneddol bwysig bod gennym y cyfle i ddweud wrth y Comisiynydd yr hyn ‘rydym yn ei feddwl o bethau.  ‘Rwyf eisiau dweud wrtho am y diffyg cyfleoedd yn fy ardal i bobl anabl ifanc fynd allan gyda chyfeillion, a chanfod beth a all y Comisiynydd Plant ei wneud i gynorthwyo.’                                                       

Fe ddywedodd Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi yn Plant yng Nghymru, ‘Mae pobl anabl ifanc yn wynebu llawer o rwystrau yn eu bywydau beunyddiol.  Nod y Grŵp ‘Gyda’n Gilydd dros Hawliau’ yw rhoi cyfleoedd i bobl ifanc anabl o bob cwr o Gymru ddeall eu hawliau a chael llais mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt hwy a’u cyfoedion.  ‘Rydym wrth ein boddau bod yma heddiw, ac mae’r Grŵp ‘Gyda’n Gilydd dros Hawliau’ yn edrych ymlaen at ddatblygu cysylltiad cryf gyda’r Comisiynydd Plant er mwyn sicrhau bod materion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc anabl ar frig ei agenda.’

Yn ogystal â holi’r Comisiynydd Plant ynglŷn â materion pwysig, fe gaiff y bobl ifanc yng Ngogledd Cymru a De Cymru gyfle i ddod i adnabod ei gilydd drwy gymryd rhan mewn gemau llawn hwyl a rhyngweithiol; ac i archwilio gwefan y Comisiynydd Plant a gwefan ‘Gyda’n Gilydd dros Hawliau’, sydd wrthi ar hyn o bryd yn cael ei datblygu.

Fe fydd rhai o’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y digwyddiad yn cynorthwyo i gynhyrchu erthygl newyddion sydd wedi’i seilio ar eu profiadau o’r diwrnod, a fydd yn cael ei dosbarthu i’w cyfryngau lleol. 

Cyrraedd y Nod

Mae Plant yng Nghymru yn cyflenwi’r gwaith hwn drwy’r prosiect Cyrraedd y Nod, sy’n cymorth pobl anabl ifanc i ennill sgiliau ar gyfer dysgu a chyflogaeth, ac mae’r prosiect yn cael ei gyflenwi gan ddefnyddio Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru.  Y prif nod yw gweithio gyda phobl anabl ifanc 11 – 19 mlwydd oed ledled Gorllewin Cymru a’r Cymoedd i’w cynorthwyo hwy i adeiladu dyfodol disgleiriach ac i’w hatal rhag dod yn NEET (Pobl Nad Ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant).

Nodiadau                                       

1. ‘Roedd y Grŵp ‘Gyda’n Gilydd dros Hawliau’, a gydlynir gan Plant yng Nghymru, yn cael ei alw yn flaenorol yn ‘rhwydwaith pobl anabl ifanc.’

2. Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Fe sefydlwyd Plant yng Nghymru ym mis Mawrth 1992 ac fe ddaeth yn elusen gofrestredig yn 1993.  Mae’n amcanu at hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a rhoi plant yn uchel ar yr agenda Gymreig.  ‘Rydym yn gweithio’n agos gyda’n haelodau, sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, llunwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond yn enwedig plant ifainc, y sawl yr effeithir arnynt gan ansefydlogrwydd teuluol, plant sydd ag anghenion arbennig neu anableddau, a phlant sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.  ‘Rydym yn casglu ac yn lledaenu gwybodaeth am blant ac yn hyrwyddo arfer da mewn gwasanaethau plant drwy ymchwil, datblygu polisi ac arfer, cyhoeddiadau, cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a mynediad at wasanaeth llyfrgell a gwybodaeth helaeth.  Mae gan Plant yng Nghymru swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon.

3. Am ragor o wybodaeth parthed y datganiad hwn i’r wasg, cysylltwch ag: Andrea Storer, Cydlynydd, Gyda’n Gilydd dros Hawliau, (De Cymru), E-bost: andrea.storer@childreninwales.org.uk   Ffôn: 029 2034 2434, Ffôn Symudol: 07986164834 Plant yng Nghymru, 25, Plas Winsor, Caerdydd.

Neu Sion Edwards: Cydlynydd, Gyda’n Gilydd dros Hawliau, (Gogledd Cymru), E-bost: sion.edwards@childreninwales.org.uk Ffôn: 029 20342434, Uned 2, Doc Victoria, Ffordd Balaclafa, Caernarfon LL55 1TH.