A A English | Cymraeg

Lansio ymgyrch i amddiffyn babanod rhag peryglon cael eu hysgwyd, 30/09/13 [C]

Mewn cyfarfod o arbenigwyr yng nghanolbarth Cymru ddydd Llun 30 Medi 2013, bydd ymgyrch newydd yn cael ei lansio i amddiffyn babanod rhag peryglon cael eu hysgwyd.

Anafiadau annamweiniol i’r pen yw achos mwyaf cyffredin marwolaeth babanod neu anabledd tymor hir yn sgîl camdriniaeth. Dengys ymchwil fod nifer sylweddol o fabanod yng Nghymru yn dioddef o anafiadau o’r fath ac y gallai ymgyrch ataliaeth effeithiol achub bywydau plant.

Mae ymgyrch o’r fath yn awr yn cael ei lansio gan y Gwasanaeth Diogelu Plant, tîm o feddygon a nyrsys dynodedig y mae’n ofynnol iddynt roi arweiniad proffesiynol i’r GIG yng Nghymru yng nghyswllt diogelu plant. Mae’r Gwasanaeth, gyda chefnogaeth Plant yng Nghymru, yn lansio ymgyrch iechyd cyhoeddus i atal anafiadau i’r pen ymhlith babanod mewn Cynhadledd ar 30 Medi 2013.

Mae prif negeseuon yr ymgyrch i’w gweld mewn fideo grymus, pedwar munud o hyd, sy’n tynnu sylw at heriau ymdopi â babanod sy’n crïo, ac sy’n nodi’n glir bod ysgwyd baban yn achosi niwed. Mae’r ffilm yn rhoi canllawiau i rieni a gofalwyr i’w helpu i ddatblygu strategaethau ar gyfer ymdopi â’r cyfnodau straenus y mae pob rhiant yn eu hwynebu.

Wrth drafod yr ymgyrch newydd, dywedodd Caroline Jones a Daphne Rose, Nyrsys Dynodedig Diogelu Plant yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, fod: “Y Gwasanaeth Diogelu Plant wrth ei fodd yn lledaenu’r adnodd hwn yn ddi-dâl i weithwyr proffesiynol ei ddefnyddio gyda phlant a theuluoedd, gan fod nifer o astudiaethau wedi canfod bod y mwyafrif o rieni’n gwerthfawrogi cyfuno gwybodaeth ddefnyddiol am beryglon ysgwyd babanod â negeseuon am sut mae ymdopi â baban sy’n crïo.”

Nodiadau

1.    Bydd yr ymgyrch yn cael ei lansio yng Nghynhadledd Genedlaethol y Gwasanaeth Diogelu Plant: ‘Dyw ysgwyd eich baban byth yn dderbyniol’ ar 30 Medi 2013, 9.30am-3.00pm, Gwesty’r Metropole, Powys.

Cadeirydd y Gynhadledd fydd Prif Swyddog Nyrsio Cymru. Bydd hefyd yn gyfle i arddangos gwaith arall a wnaed yng Nghymru i atal anafiadau annamweiniol i’r pen, yn ogystal â phwysleisio pwysigrwydd cyfleu’r negeseuon hyn i dadau, sydd weithiau’n cael eu hanghofio gan y gweithwyr proffesiynol iechyd plant a bydwreigiaeth.

2.    Gellir gweld y fideo, sydd hefyd yn dwyn yr enw ‘Dyw ysgwyd eich baban byth yn dderbyniol’ ar wefan y Gwasanaeth Diogelu Plant, o 10am fore Llun 30 Medi yn:

http://www.publichealthwales.org/shaken-baby-video 

Mae’n deillio o waith a wnaed yn ystod y deng mlynedd diwethaf gan dîm prosiect amlddisgyblaeth o Ysbyty Plant Westmead, Sydney, Awstralia, ac mae’r prosiect yn cael ei werthuso’n barhaus. Cyflwynwyd y gwaith gan un o’r tîm yng Nghyngres BASPCAN (Cymdeithas Prydain er Astudio ac Atal Cam-drin ac Esgeuluso Plant) 2012 yn Belfast. Mae tîm y prosiect wedi bod yn ymwneud â theuluoedd lle cafodd babanod eu hysgwyd i farwolaeth, plant a phobl ifanc sydd ag anafiadau difrifol yn sgîl cael eu hysgwyd a rhieni sy’n oedolion a ddioddefodd anafiadau i’r ymennydd yn sgîl cael eu hysgwyd neu anafiadau eraill annamweiniol.  

Ers ei lansio yn Awstralia, mae’r deunydd wedi cael ei fabwysiadu a’i werthuso yn Siapan, Brasil a Thwrci. Mae hefyd wedi cael ei fabwysiadu yn Lloegr yn Sheffield a Swydd Derby. Mae Tîm Ysbyty Westmead wedi rhoi caniatâd i’r Gwasanaeth Diogelu Plant newid y ‘lleisio’ ar y fideo, fel bod acen Gymreig ac is-deitlau Cymraeg. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am yr help sydd ar gael yng Nghymru.

3.    Iechyd Cyhoeddus Cymru – Sefydliad GIG yw Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac mae’n darparu cyngor a gwasanaethau iechyd cyhoeddus proffesiynol annibynnol er amddiffyn a gwella iechyd a lles poblogaeth Cymru.  

Mae Gwasanaeth Diogelu Plant Iechyd Cyhoeddus Cymru yn wasanaeth Cymru gyfan o feddygon, nyrsys a swyddogion cymorth dynodedig sy’n gweithio gyda’r Gwasanaeth Iechyd ac ar ei ran a chyda’r holl sefydliadau gofal iechyd i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel. Un o swyddogaethau’r Gwasanaeth yw darparu cefnogaeth strategol a gweithrediadol i Fyrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau Iechyd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru.

4.     Plant yng Nghymru Plant yng Nghymru yw’r corff trosfwaol cenedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. www.childreninwales.org.uk. Sefydlwyd Plant yng Nghymru ym mis Mawrth 1992 a daeth yn elusen gofrestredig yn 1993. Ei nod yw hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a rhoi plant ar frig yr agenda yng Nghymru. Mae’n cydweithio’n agos gyda’n haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, llunwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond yn arbennig plant ifanc, rhai y mae ansefydlogrwydd teuluol yn effeithio arnynt, plant ag anghenion arbennig neu anableddau, a rhai sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.

5.  I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: Daphne Rose yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, e-bost: daphne.rose@wales.nhs.uk ffôn 07815 610962.