A A English | Cymraeg

Lansio ymchwil Ieuenctid yn y Cyfryngau, 11/03/13 [C]

Mae Plant yng Nghymru yn cynnal digwyddiad lansio ddydd Mawrth 12 Mawrth i ryddhau canlyniadau prosiect ymchwil blwyddyn am gynrychiolaeth plant a phobl ifanc yn y cyfryngau.

Cafodd yr ymchwil, a gynhaliwyd gan Rwydwaith Gweithwyr Cyfranogiad Cymru (PWNW), ei datblygu oherwydd pryderon cynyddol ynghylch ymdriniaeth y cyfryngau.

Hwyluswyd rhaglen pedwar gweithdy o waith uniongyrchol mewn ysgolion ledled Cymru, gan edrych ar ganfyddiadau pobl ifanc o sut maent yn cael eu cynrychioli yn y cyfryngau, sut mae’r gynrychiolaeth hon yn effeithio ar agweddau tuag atynt, a beth yw effaith yr agweddau hyn. 

Amlygodd y disgyblion a gymerodd ran bryderon difrifol ynghylch sut mae’r  cyfryngau yn cyffredinoli ynghylch plant a phobl ifanc, a’r diffyg erthyglau cadarnhaol sy’n dathlu ieuenctid.  Roeddent hefyd yn rhannu eu barn am ddelweddau ac iaith benodol a ddefnyddiwyd i’w disgrifio.

Cymharwyd eu barn a’u safbwyntiau hwy â chanlyniadau dadansoddiad o bapurau newydd Cymreig, a oedd wedi darganfod enghreifftiau o erthyglau negyddol iawn, ond a ddangosodd yn gyffredinol ymdriniaeth weddol gytbwys. 

Yn ogystal ag amlinellu’r canfyddiadau ar gyfer y cyfryngau a gwaith yn y dyfodol, bydd y digwyddiad Ieuenctid yn y Cyfryngau yn cynnwys lansio adroddiad y prosiect, yr adroddiad ar gyfer pobl ifanc a’r adnodd Archwilio Effaith y Cyfryngau i’w ddefnyddio mewn ysgolion.  Yn ogystal bydd cyflwyniadau oddi wrth ddisgyblion sydd wedi cymryd rhan yn y gwaith.

Yn ôl Leila Thomas a gymerodd ran yn y gwaith: “Mae’r gwaith Ieuenctid yn y Cyfryngau wir wedi f’annog i archwilio agweddau gwahanol ar y cyfryngau.  Nes i chi aros i feddwl am y cyfryngau, nid ydych yn sylweddoli mewn gwirionedd pa mor wael mae ieuenctid heddiw yn cael eu stereoteipio. Mae hyn wedi fy helpu i fagu hyder i leisio fy marn fy hun, gan fod ein portread ni yn y cyfryngau yn farn gryf gennyf.”

 

Nodiadau

  1. Cynhelir y digwyddiad hwn, Ieuenctid yn y Cyfryngau, ddydd Mawrth 12 Mawrth yn Neuadd yr Urdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Ed Janes ar 02920 342434 neu e-bostiwch Ed.Janes@childreninwales.org.uk.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: http://www.childreninwales.org.uk/20416.html 
  2. Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol ar gyfer cyrff ac unigolion gwirfoddol, statudol a phroffesiynol  sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae Plant yng Nghymru yn elusen gofrestredig sy’n ceisio hyrwyddo buddiannau  plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a gosod plant yn uchel ar  agenda Cymru.  Rydym yn gweithio’n agos gyda’n haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, gwneuthurwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywyd pob plentyn sy’n byw yng Nghymru, ond yn enwedig pobl ifanc, y sawl sy’n dioddef effaith ansefydlogrwydd teuluol, plant ag anghenion arbennig neu anableddau, a’r sawl sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.  Rydym yn casglu ac yn lledaenu gwybodaeth am blant ac yn hybu arfer da mewn gwasanaethau plant drwy ddatblygu ymchwil, polisi, ac arfer, cyhoeddiadau, cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a mynediad i lyfrgell a gwasanaeth gwybodaeth helaeth.
  3. Seilir Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogiad Cymru yn Plant yng Nghymru, gan gefnogi ymarferwyr a sefydliadau i hyrwyddo cyfranogiad drwy gynnwys plant a phobl ifanc  yn eu sefydliadau.