A A English | Cymraeg

Lansio Cymru Ifanc – Young Wales, 26/03/15 [C]

Ar 27 Mawrth 2015, caiff Cymru Ifanc Young Wales, prosiect newydd a gynhelir gan Plant yng Nghymru, ei lansio gyda diwrnod o weithgareddau i bobl ifanc, wedi eu dilyn gan gyfarfod rhwng y bobl ifanc a chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru.

Prosiect newydd o waith cyfranogol yw Cymru Ifanc – Young Wales sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru trwy’r Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd. Bydd y gwaith hwn yn sicrhau bod lleisiau a barn plant a phobl ifanc yn cael eu clywed ar y materion sy’n bwysig iddynt ac sy’n effeithio arnynt a bod gan eu lleisiau effaith ar benderfyniadau a wneir o fewn  Llywodraeth Cymru.

Mae Cymru Wales Young Wales wedi bod yn paratoi am y diwrnod drwy ymweliadau â fforymau ieuenctid lleol y mhob rhan o Gymru i ddysgu am eu gwaith presennol a’u pryderon lleol a chenedlaethol.  Ymhlith y materion sydd wedi codi dro ar ôl tro mae iechyd meddwl, bwlio ac ansawdd Addysg Bersonol a Chymdeithasol.

Ddydd Gwener, bydd pobl ifanc o fforymau ieuenctid ledled Cymru yn cwrdd i drafod y materion hyn ac i benderfynu ar eu chwe blaenoriaeth genedlaethol am y flwyddyn nesaf.

Daw’r diwrnod i ben gyda chyfarfod rhwng y grŵp a chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru, pan fydd y bobl ifanc yn datgelu eu blaenoriaethau a pham mae pob un wedi cael ei dewis.  Hefyd caiff gwefan Cymru Ifanc Young Wales, www.cymruifanc.cymru  ei lansio.

Dywed Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi Plant yng Nghymru: “Lansio Cymru Ifanc Young Wales ydy canlyniad proses tri mis o ymgysylltu â fforymau ieuenctid, ac edrychwn ymlaen at ddiwrnod bywiog pan gaiff y grwpiau eu grymuso, gan weithio gyda’i gilydd i bennu eu blaenoriaethau terfynol ac yna eu cyflwyno i swyddogion Llywodraeth Cymru.  Bydd yn gyffrous gweld beth fyddant yn penderfynu.”

Caiff y diwrnod ei ffilmio, a bydd fideo byr yn cael ei gynhyrchu yn dilyn y digwyddiad.  Bydd hwn ar gael ar-lein, a chaiff ei anfon allan at fforymau ieuenctid, cyrff ieuenctid ac ysgolion.

Yn ôl Catriona Williams OBE, Prif Weithredydd Plant yng Nghymru: “Mae’n hanfodol bod Gweinidogion Llywodraeth Cymru yn gwybod beth yw blaenoriaethau plant a phobl ifanc wrth wneud penderfyniadau polisi sy’n effeithio arnynt. Wedi’r cyfan, plant a phobl ifanc yw’r arbenigwyr yn eu bywydau eu hunain a dylem ni wrando arnynt.”

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Lynne Hill, Cyfarwyddydd Polisi,  yn lynne.hill@childreninwales.org.uk , neu ar 029 2034 2434.

Nodiadau

  1. Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol dros bobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru.  Ei nod craidd yw cyfrannu at wneud UNCRC (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn) yn realiti yng Nghymru.
  2. Prosiect partneriaeth yw Cymru Ifanc.  Plant yng Nghymru yw’r prif bartner gyda Lleisiau o Ofal, Tros Gynnal Plant, Promo Cymru, Youth Friendly, Gweithredu dros Blant a Barnardo’s.
  3. Cafodd deuddeg o faterion eu codi dro ar ôl tro gyda’r fforymau lleol a bydd y rhain yn cael eu trafod, sef yn llawn: Addysg Bersonol a Chymdeithasol; Iechyd meddwl; Trechu Bwlio; Trafnidiaeth; Camddefnydd sylweddau; Cyfleusterau i bobl ifanc; Hawliau plant; Iechyd rhywiol a pherthnasoedd positif; Addysg Gymraeg; Trais domestig; Diogelwch ar-lein; a Throseddau casineb.