A A English | Cymraeg

Digwyddiad Wythnos Ffoaduriaid Cymru yn dathlu Prosiect Cynnwys Teuluoedd

Mae digwyddiad arbennig yn cael ei gynnal ar 18 Mehefin 2014 fel rhan o Wythnos Ffoaduriaid Cymru i ddathlu cyflawniadau Prosiect Cynnwys Teuluoedd.

Mae Prosiect Cynnwys Teuluoedd yn cael ei reoli gan Plant yng Nghymru. Mae’n gweithio gyda theuluoedd, cymunedau a gweithwyr proffesiynol ym maes ceiswyr lloches, ffoaduriaid a mudwyr i amddiffyn a diogelu plant yn y teuluoedd hyn sy’n hawdd eu niweidio.

Mae’r prosiect yn codi ymwybyddiaeth o faterion diwylliannol ac arferion traddodiadol niweidiol mewn perthynas â diogelu plant, gydag ymarferwyr ym meysydd iechyd, addysg a gofal cymdeithasol. I gydategu’r gwaith hwn, mae Plant yng Nghymru wedi datblygu gwefan, www.includingfamilies.org.uk, sy’n cynnwys amrediad cynhwysfawr o adnoddau ar-lein ac ar gael i’w lawrlwytho.

Mae Plant yng Nghymru yn gweithio gyda chyrff eraill o fewn y sector hefyd i gynnal gweithdai ar gyfer ceiswyr lloches, ffoaduriaid a mudwyr er mwyn hyrwyddo iechyd, addysg a datblygiad eu plant.

Caiff y digwyddiad, sy’n bwriadu amlygu gwaith y prosiect, ei fynychu gan geiswyr lloches, ffoaduriaid, grwpiau cymunedol, ac asiantaethau cymorth, ynghyd ag ymarferwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau.  Mae’n rhad ac am ddim i fynychu’r digwyddiad ac mae croeso cynnes i bawb.

Rydym yn falch dros ben y bydd Jeff Cuthbert, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, yn ymuno â ni yn y digwyddiad. Yn ystod y diwrnod fe fydd yn siarad â buddiolwyr prosiectau ac yn cwrdd ag ymddiriedolwyr Prosiect y Drindod, a gafodd arian yn ddiweddar gan Grant Cydraddoldeb a Chynhwysiant Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Jeff Cuthbert:

“Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i Gymru, ac mae’n gwbl ymrwymedig i sicrhau eu bod yn cael eu trin gydag urddas a pharch. Rydym eisiau i ffoaduriaid ddod yn aelodau llawn a gweithgar o’n cymdeithas, gan gyfrannu’n llawn at fywyd a diwylliant Cymru. Anogwn a chefnogwn hyn drwy Gynllun Gweithredu ein Strategaeth ar Gynnwys Ffoaduriaid. Hoffwn hefyd gydnabod rhan mor bwysig mae sefydliadau fel Plant yng Nghymru a Phrosiect Eglwys y Drindod yn ei chwarae wrth alluogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches i ddechrau eu bywydau o’r newydd yng Nghymru.”

Nodiadau

  1. Prosiect a ariennir gan Raglen Pobl a      Lleoedd y Gronfa Loteri Fawr yw Cynnwys Teuluoedd ac mae wedi ei ddatblygu gan Plant yng Nghymru i gefnogi teuluoedd a chymunedau ceiswyr      lloches, ffoaduriaid a mudwyr i gadw plant yn ddiogel, a hynny gartref ac yn y gymuned.
  2. Am ragor o wybodaeth, neu os hoffech chi fynychu’r digwyddiad,      cysylltwch â Cheryl Martin ar 02920 342434 neu e-bostiwch cheryl.martin@childreninwales.org.uk
  3. Mae Wythnos Ffoaduriaid yn rhaglen o      ddigwyddiadau celfyddydau, diwylliannol ac addysgiadol ledled y DU sy’n codi ymwybyddiaeth ac yn      dathlu cyfraniadau ceiswyr lloches a ffoaduriaid i’r DU. Gallwch ddysgu      mwy am yr Wythnos Ffoaduriaid yng Nghymru yn http://www.refugeeweekwales.org.uk/.

Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol dros gyrff ac unigolion gwirfoddol, statudol a phroffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. www.childreninwales.org.uk. Sefydlwyd Plant yng Nghymru ym Mawrth 1992 a daeth yn elusen gofrestredig ym 1993.  Ei nod yw hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a gosod plant yn uchel ar yr agenda yng Nghymru.  Gweithiwn yn agos gyda’n haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, gwneuthurwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond yn arbennig plant ifanc, y rhai sy’n dioddef ansefydlogrwydd teuluol, plant ag anghenion arbennig neu anableddau, a’r sawl sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.  Casglwn a lledaenwn wybodaeth am blant gan hybu arfer da mewn gwasanaethau plant drwy ymchwil, polisi a datblygu arfer, cyhoeddiadau, cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a mynediad i lyfrgell a gwasanaeth gwybodaeth helaeth.  Mae gan Plant yng Nghymru swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon