A A English | Cymraeg

Cynhadledd Flynyddol Cymru Ifanc, 16/02/17 [C]

“Dyma gyfle i’ch llais chi gael ei glywed!”

Ar 21 Chwefror, Cymru Ifanc, y ganolfan gyfranogi yn Plant yng Nghymru, yn cynnal ei chynhadledd flynyddol yng Nghaerdydd.

Mae Cymru Ifanc yn gweithio i sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed gan Lywodraeth Cymru ac eraill sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru, trwy ymgysylltu â fforymau ieuenctid, ysgolion, grwpiau ieuenctid, ac unigolion.

Mae’r gynhadledd wedi cael ei chynllunio a chaiff ei chyflwyno gan bobl ifanc o Fwrdd Prosiect Pobl Ifanc sy’n llywio ac yn arwain gwaith Cymru Ifanc.

“byddai’n fendigedig clywed yn uniongyrchol oddi wrth bobl ifanc ar y materion sy’n effeithio arnyn nhw”

Bydd y gynhadledd yn cynnwys gweithdai dan arweiniad pobl ifanc, neges fideo gan Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, a chyflwyniad gan Gomisiynydd Plant Cymru.

Bydd y digwyddiad yn gyfle rhagorol i ddysgu ac ymgysylltu â gwaith Cymru Ifanc a’r blaenoriaethau ar gyfer y Bwrdd, trwy weithdai sy’n canolbwyntio ar lesiant meddwl, bwlio, newid yn yr hinsawdd ac addysg.

Hefyd bydd gan y cynadleddwyr y cyfle i holi’r Comisiynydd Plant ac Aelodau o’r Cynulliad.

“Dyma gyfle gwych i ddylanwadu ar y bobl sy’n gwneud penderfyniadau a chymryd rhan yn y broses gyfranogi.”

“Mae pwysigrwydd y cynadleddau hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol heb ei ail.” 

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch â Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi yn Plant yng Nghymru, yn lynne.hill@childreninwales.org.uk neu ar 029 2034 2434.

Nodiadau

  1. Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarèl dros bobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru.  Ein nod craidd yw cyfrannu tuag at wireddu UNCRC (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn) yng Nghymru.
  2. Prosiect partneriaeth yw Cymru Ifanc.  Plant yng Nghymru yw’r prif bartner gyda Lleisiau o Ofal, Tros Gynnal Plant, Promo Cymru, Youth Friendly, Gweithredu dros Blant a Barnardo’s. Dysgwch ragor yn www.youngwales.wales
  3. Cynhelir chynhadledd flynyddol Cymru Ifanc ar 21 Chwefror 2017 yng Nghaerdydd. Am ragor o wybodaeth ewch i http://www.childreninwales.org.uk/item/young-wales-conference/.