A A English | Cymraeg

Cymryd rhan yn yr agenda yng nghynhadledd genedlaethol gyntaf Cymru Ifanc, 04/03/16 [C]

Bydd dros 200 o bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol yn y sector plant a phobl ifanc yn dod at ei gilydd yfory, 5 Mawrth 2016, ar gyfer cynhadledd flynyddol gyntaf Cymru Ifanc.

Mae Cymru Ifanc yn ganolbwynt cyfranogi ym Mhlant yng Nghymru. Mae Cymru Ifanc yn gweithio i sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed gan Lywodraeth Cymru a gan wneuthurwyr penderfyniadau eraill yng Nghymru drwy ein gwaith â fforymau ieuenctid, ysgolion, grwpiau ieuenctid ac unigolion.

Bydd y digwyddiad dan gadeiryddiaeth pobl ifanc a bydd yn arddangos gwaith pobl ifanc â chyfranogiad.

Mae’r gynhadledd hefyd yn anelu at adnabod dyheadau a darparu cyfleoedd i sicrhau cyfranogiad ehangach a mwy ystyrlon i bobl ifanc wrth wneud penderfyniadau ar faterion sy’n cael effaith ar eu bywydau.

Bydd dirprwyon yn clywed gan yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru ac ar y diwrnod bydd negeseuon fideo gan Lesley Griffiths, AC a Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, a’r Athro Graham Donaldson ynglŷn ag adolygiad y cwricwlwm.

Mae’r digwyddiad yn nodi blwyddyn ers lansio Cymru Ifanc ac mae’n dathlu’r gwaith sydd wedi’u wneud hyd yma.

Dywedodd Lynne Hill, Cyfarwyddwr Plant yng Nghymru: “Mae sefydlu Cymru Ifanc wedi bod yn gyfnod o waith cyffrous a heriol iawn, ac rwy’n hynod o lwcus fod gennyf dîm ymroddedig a thalentog o staff datblygu yn cyflwyno’r gwaith hwn. Bydd y gynhadledd yn adlewyrchu ar y gwaith rydym wedi’u wneud, ac edrych ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod, yn datblygu gwaith i sicrhau bod cyfranogiad plant a phobl ifanc yn aros yn flaenoriaeth ar lefel leol a chenedlaethol.”

Manylion cyswllt  

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch ag Andrea Storer ar 029 2034 2434 neu 07468 563953.

Nodiadau

  1. Mae Plant yng Nghymru yn sefydliad ymbarél cenedlaethol i bobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Ein hamcan craidd yw cyfrannu at wneud Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn realiti yng Nghymru.
  2. Mae Cymru Ifanc yn brosiect partneriaeth. Plant yng Nghymru yw’r partner arweiniol gyda Voices from Care, Tros Gynnal Plant, Promo Cymru, Youth Friendly, Gweithredu dros Blant a Barnardos.
  3. Cynhadledd Cymru Ifanc, cyfranogiad pobl ifanc yng Nghymru heddiwsut olwg sydd ar bethau? Cynhelir yng Ngwesty’r Mercure Holland House yng Nghaerdydd  ddydd Sadwrn, 5 Mawrth.