A A English | Cymraeg

Pryderon y Comisiynydd Plant eisoes yn realiti, 14/10/14 [C]

 

“Rydym yn adleisio pryderon y Comisiynydd Plant am wasanaethau plant sydd mewn perygl o ddioddef cwtogiadau cyllid.  Er enghraifft mae’r chwe Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru wedi cynnig lleihad difrifol yn y cyllid ar gyfer gwasanaethau eiriolaeth statudol i blant sy’n hanfodol i ddiogelu ac amddiffyn rhai o’r plant a phobl ifanc mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas.

Mae Eiriolaeth Annibynnol yn wasanaeth hanfodol sy’n sicrhau bod gan blant sy’n ‘derbyn gofal’ rywun i droi ato er mwyn iddynt gael lleisio eu barn i wneud i bethau ddod i ben, cychwyn neu newid.

Mae’r cwtogi yma’n digwydd yng nghysgod Ymgyrch Pallial, Adolygiad Macur a’r achosion llys sy’n mynd rhagddynt ynglŷn â chamdriniaeth rywiol a chorfforol honedig plant mor ifanc â saith oed a ddigwyddodd mewn deunaw cartref gofal ledled y Gogledd.

Mae’r Darparwyr Eiriolaeth ac Elusennau Plant eraill gan gynnwys Lleisiau o Ofal a Plant yng Nghymru yn credu bod y sefyllfa hon yn arwydd bod pryderon y Comisiynydd Plant yn realiti cynyddol a bod rhai o’r plant a phobl ifanc sydd fwyaf agored i niwed yn cael eu hynysu a’u gosod mewn risg pellach.

Galwn ar Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol i weithio gyda’i gilydd i sicrhau lefelau priodol o gyllid er mwyn sicrhau bod hawliau statudol plant sy’n agored i niwed yn cael eu hamddiffyn a bod modd iddynt fanteisio ar wasanaethau eiriolaeth i’w cefnogi wrth sicrhau bod eu barn, eu dymuniadau a’u teimladau’n cael eu clywed pan fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud sy’n effeithio ar eu bywydau nhw.

……………………………………….  Diwedd ………………………………………….

Nodiadau i’r golygydd

Mae gan Blant sy’n Derbyn Gofal, Gadawyr Gofal a Phlant mewn Angen hawl statudol i fynediad i Wasanaeth Eiriolaeth Annibynnol o dan Ddeddf  Plant 1989.

Tros Gynnal Plant ac NYAS (Gwasanaeth Cenedlaethol Eiriolaeth Ieuenctid) yw’r darparwyr pennaf eiriolaeth annibynnol i blant a phobl ifanc yng Nghymru, gan ddarparu gwasanaethau eiriolaeth statudol i rai o blant a phobl ifanc fwyaf agored i niwed yng Nghymru sy’n ‘Derbyn Gofal’ gan Awdurdodau Lleol. Corff annibynnol yw Lleisiau o Ofal sy’n cynrychioli safbwyntiau a barn plant a gadawyr gofal Cymru a Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol ar gyfer cyrff ac unigolion trydydd sector, y sectorau statudol, annibynnol a phroffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. www.childreninwales.org.uk

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â;

Jackie Murphy                              Cyfarwyddwr Gweithredol        Tros Gynnal Plant       029 2939 6974

Debbie Jones                                CEO                                                 Lleisiau o Ofal             02920 451431

Sharon Lovell                                Cyfarwyddwr                                NYAS Cymru                0151 649 870

Catriona Williams OBE                Prif Weithredydd                        Plant yng Nghymru      02920 342434