A A English | Cymraeg

Bydd diweddaru’r gyfraith ar ymosod yn helpu i amddiffyn plant yng Nghymru, meddai’r Pwyllgor, 02/08/19 [C]

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyheoddi ei gefnogaeth heddiw am y cynnig i roi amddiffyniad cyfartal i blant rhag ymosodiad, drwy ddileu amddiffyniad cosb resymol o dan y gyfraith mewn achosion o ymosod a churo.

Cyflwynwyd Bil Plant (Dileu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 25 Mawrth, a bydd yn dileu amddiffyniad cosb resymol o dan y gyfraith gyffredin mewn achosion o ymosod neu guro yn erbyn plant gan rieni neu’r sawl sy’n gweithredu yn lle rhieni.

Mae gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg rôl o graffu ar y Bil cyn iddo gael ei ddeddfu. Mae’r Pwyllgor wedi rhoi ei gefnogaeth i egwyddorion cyffredinol y Bil, sydd yng ngham cyntaf y broses. Bydd y Bil bellach yn symud ymlaen i’r cyfnodau pellach cyn iddo fynd y gyfraith.

Roedd mwyafrif o aelodau’r Pwyllgor o blaid y Bil, gan ddweud y bydd yn helpu i leihau niwed i blant ac yn dod ag eglurdeb i rieni. Fodd bynnag, mae wedi argymell ymgyrch codi ymwybyddiaeth eang ar gyfer rhieni, a rhagor o gymorth i deuluoedd sy’n ymdrin â heriau rhianta.

Mae Plant yng Nghymru wedi cefnogi diwygio’r gyfraith hon ers tro, a fydd yn rhoi’r amddiffyniad i blant sydd gan oedolion ar hyn o bryd yn erbyn ymosodiad. Mae tystiolaeth wedi dangos nad yw cosb gorfforol yn effeithiol ac bod ganddi effaith negyddol ar blant. Hefyd bydd yn annog dull mwy cadarnhaol o rianta ac yn hybu hawliau plant.

Cysylltu:

I gael gwybod rhagor neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch â Catriona Williams ar 029 2034 2434 neu anfonwch e-bost at catriona.williams@childreninwales.org.uk.

Nodiadau:

  1. Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol ar gyfer pobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Ein nod craidd yw cyfrannu tuag at wneud UNCRC (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn) yn realiti yng Nghymru.
  2. Gallwch weld manylion llawn Bil Plant (Dileu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) a dilyn cynnydd y Bil yn http://senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=24674