A A English | Cymraeg

Arbenigwyr yn hyrwyddo hawliau plant o fewn y GIG, 21/06/12

Mae personèl iechyd allweddol ac arbenigwyr plant yn dod ynghyd yng Nghaerdydd heddiw i edrych ar sut i sefydlu hawliau plant yn y GIG yng Nghymru. Bydd gweithwyr proffesiynol yn cwrdd mewn cynhadledd a drefnir gan Plant yng Nghymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i drafod agweddau iechyd y cyhoedd ar ddiogelu a goblygiadau’r rhain ar gyfer cyrff ac arfer ym maes iechyd. 

Bydd y gynhadledd hefyd yn edrych ar hawliau plant a’r mathau o arfer y gall ymarferwyr iechyd eu defnyddio i hyrwyddo’r hawliau hyn, a chynnig cyfle i gyrff y GIG edrych ar y camau y gallant eu cymryd i ddiwallu gofynion y strategaeth tlodi plant.

 

Nodiadau

1.         Bydd y gynhadledd, “Diogelu Plant a Phobl Ifanc yn GIG Cymru: ‘Edrych Drwy Lens Gwahanol”, yn digwydd ar 21 Mehefin 2012, 9.45am – 16.15pm, yn y Future Inns, Caerdydd. Caiff ei chadeirio gan Dr Hywel Williams, Meddyg Dynodedig Diogelu Plant yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae’r siaradwyr yn cynnwys:         

·         Dr Elspeth Webb, Darllenydd mewn Iechyd Plant, Prifysgol Caerdydd, Paediatregydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

·         Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi, Plant yng Nghymru

·         Dr Aideen Naughton, Meddyg Dynodedig Diogelu Plant, Iechyd Cyhoeddus Cymru a  Pediatregydd Ymgynghorol Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
·         Lin Slater & Caroline Jones, Nyrsys Dynodedig, Diogelu Plant – Iechyd Cyhoeddus Cymru

2.         Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol ar gyfer cyrff gwirfoddol, statudol a proffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. www.childreninwales.org.uk. Sefydlwyd Plant yng Nghymru ym Mawrth 1992 a daeth yn elusen gofrestredig ym 1993.  Ei nod yw hyrwyddo lles plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a rhoi plant yn uchel ar agenda Cymru.  Gweithiwn yn agos gyda’n haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, gwneuthurwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywyd pob plentyn sy’n byw yng Nghymru, ond yn enwedig plant ifanc, y sawl y mae ansefydlogrwydd teuluol yn effeithio arnynt, plant ag anghenion arbennig neu anableddau, a’r sawl sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.  Rydym yn casglu ac yn lledaenu gwybodaeth am blant ac yn hyrwyddo arfer da mewn gwasanaethau plant drwy ymchwil, datblygu polisi ac arferion, cyhoeddiadau, cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a mynediad i wasanaeth gwybodaeth a llyfrgell helaeth.  Mae gan Plant yng Nghymru swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon.

3.         Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gorff y GIG sy’n darparu cyngor a gwasanaethau iechyd cyhoeddus annibynnol  proffesiynol i amddiffyn a gwella iechyd a lles poblogaeth Cymru.

Mae’r Gwasanaeth Diogelu Plant, Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn wasanaeth i Gymru gyfan sy’n darparu Meddygon a Nyrsys Dynodedig a swyddogion cymorth sy’n gweithio gydag ac ar ran y Gwasanaeth Iechyd a chyda phob corff gofal iechyd i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel. Un o swyddogaethau’r Gwasanaeth yw darparu cefnogaeth strategol a gweithredol i Fyrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau Iechyd a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd yng Nghymru.

4.         Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Nell Warner, Swyddog Gwybodaeth Bolisi yn Plant yng Nghymru,

E-bost: nell.warner@childreninwales.org.uk

Ffon: 029 2034 2434