A A English | Cymraeg

Arbenigwyr yn edrych ar heriau rheoli’r ffiniau ac amddiffyn plant, 02/11/12 [C]

Bydd arbenigwyr ar blant yn y system loches ac amddiffyn plant yn dod at ei gilydd yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf i edrych ar sut mae gwella’r gofal a’r amddiffyniad a roddir i geiswyr lloches ifanc a phlant yr amheuir eu bod wedi cael eu masnachu yng Nghymru. Mae plant yn y broses loches yn wynebu nid yn unig ddryswch a phenbleth oherwydd cymhlethdod y system loches, ond hefyd rwystrau i gynhwysiad cymdeithasol. Gall y rhain gynnwys anawsterau ieithyddol, teimladau ynysig, trawma cyn ac ar ôl ffoi, rhagdybiaethau diwylliannol a sefydliadol, ffobia lloches, hiliaeth, llety amhriodol, a risgiau ecsbloetio a diogelu posib yn sgîl arferion diwylliannol neu sefydliadol ‘derbyniol’ sy’n trin plant sy’n ceisio lloches fel petaent yn wahanol i blant eraill yng Nghymru mewn rhyw fodd.    

Bydd y cynrychiolwyr yn dod at ei gilydd mewn cynhadledd a drefnir ar y cyd gan Gyngor Ffoaduriaid Cymru a Plant yng Nghymru i edrych ar ffyrdd ymarferol o helpu i amddiffyn plant yn y system loches ac enghreifftiau o arfer gwirioneddol lwyddiannus o bob rhan o’r Deyrnas Unedig.

Mike Lewis, Prif Weithredwr, Cyngor Ffoaduriaid Cymru:

“Rydym wrth ein bodd yn cynnal y gynhadledd hon mewn partneriaeth â Plant yng Nghymru. Mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn eithriadol o ymwybodol o sut mae pryderon ynghylch statws mewnfudo neu arferion diwylliannol yn aml yn golygu y bydd y plant yr ydym ni’n gweithio gyda nhw yn parhau heb eu gweld, heb eu clywed ac yn guddiedig y tu allan i systemau amddiffynnol cymdeithas, ac mewn perygl o ddioddef niwed sylweddol. Mae’r rhaglen yn darparu rhywbeth i bawb, beth bynnag yw eu lefel bresennol o wybodaeth neu arbenigedd, a bydd croeso cynnes i bob cyfranogwr – rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â chi i gyd”.

Meddai Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi yn Plant yng Nghymru: “Mae’r gynhadledd hon, a gynhelir gan Plant yng Nghymru mewn partneriaeth â Chyngor Ffoaduriaid Cymru, yn gyfle i gyfranogwyr ddeall mwy am heriau amddiffyn plant a rheoli’r ffiniau. Dylid gweld plant a phobl ifanc sy’n ceisio lloches fel plant yn gyntaf, a mudwyr yn ail, a dylent fedru hawlio’r un lefel o gefnogaeth ac amddiffyniad ag y byddem am ei darparu i unrhyw blentyn arall yng Nghymru. Mae angen ymateb amlasiantaeth i gadw plant sy’n ceisio lloches yn ddiogel rhag niwed a dylid gweld hynny fel un o’n blaenoriaethau canolog. Nod y digwyddiad hwn yw helpu i hwyluso deialog pellach a rhannu gwybodaeth arbenigol am sut gallwn ni wella ein hymateb i’r rhai mwyaf agored i niwed.”

 

 

Nodiadau:

1.        Cynhelir y gynhadledd Plant yn y Broses Loches – Her Rheoli’r Ffiniau ac Amddiffyn Plant ar 7 Tachwedd 2012, Park Inn, Caerdydd.  Bydd y siaradwyr yn cynnwys:

·         Clare Tudor, Cyngor Ffoaduriaid yr Alban – Prosiect Gwarcheidwaeth yr Alban

·         Judith Dennis, Cyngor Ffoaduriaid Prydain, Asesu Oedran

·         Dr Simon Hoffman, Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc – dyletswydd gyfreithiol CCUHP a’r goblygiadau ar gyfer ceiswyr lloches ifanc

·         Mwenya Chimba, Black Association of Women Step Out (BAWSO) – Llurgunio Organau Rhywiol Menywod

Hefyd cynhelir gweithdai ar y canlynol:

·         Amddiffyn Plant

·         Llety Diogel

·         Asesu

·         Chwarae

2.        Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarel cenedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. www.plantyngnghymru.org.uk. Sefydlwyd Plant yng Nghymru ym mis Mawrth 1992, a daeth yn elusen gofrestredig yn 1993.  Ei nodau yw hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a rhoi plant ar frig yr agenda Gymreig. Rydym yn gweithio’n agos gyda’n haelodau, sydd yn cynnwys gweithwyr proffesiynol, llunwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond yn arbennig plant ifanc, rhai sy’n dioddef effaith ansefydlogrwydd teuluol, plant ag anghenion arbennig neu anableddau, a rhai sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd. Rydym yn casglu ac yn lledaenu gwybodaeth am blant ac yn hybu arfer da mewn gwasanaethau plant trwy ymchwil, datblygu polisi ac arfer, cyhoeddiadau, cynadleddau, seminarau, hyfforddiant a mynediad i lyfrgell helaeth a gwasanaeth gwybodaeth. Mae gan Plant yng Nghymru swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon.

3.        Mae gan Gyngor Ffoaduriaid Cymru dros 21 mlynedd o brofiad o weithio gyda ffoaduriaid, ceiswyr lloches a cheiswyr lloches a wrthodwyd. Mae’n darparu gwasanaethau cyngor cyfrinachol, annibynnol ledled Cymru, mae’n eiriol dros hawliau ffoaduriaid a cheiswyr lloches, yn cefnogi meithrin gallu sefydliadau cymunedol i ffoaduriaid, ac yn hybu cysylltiadau cymunedol da. Ei weledigaeth yw sicrhau bod ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn ddiogel, a’u bod yn derbyn y gefnogaeth angenrheidiol i ailadeiladu eu bywydau yng Nghymru.

Mae gwaith Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn cael ei dywys gan yr egwyddor greiddiol bod yr hawl i geisio lloches yn hawl sylfaenol, fel y nodwyd yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig yn 1951 – safon ryngwladol sydd wedi darparu amddiffyniad hanfodol i achub cannoedd a miloedd o fywydau ers iddi gael ei sefydlu.

4.        I drefnu cyfweliadau/dyfyniadau, cysylltwch â

Daisy Cole

Ffôn 02920 489 800 x 143 / 07817333511

E-bost: daisy.cole@welshrefugeecouncil.org.uk