A A English | Cymraeg

Ymchwiliad Bwyd Dyfodol Plant, 23/07/18 [C]

Beth yw’r Ymchwiliad?

Mae’r hyn mae plant ym Mhrydain yn ei fwyta yn bryder mawr. Mae tua 4.1 miliwn o blant yn byw mewn tlodi yn y DU, ond nid ydym ni’n gwybod bron ddim am y nifer o’r plant hyn sy’n profi ansicrwydd bwyd (yr anallu i gael neu fwyta swm digonol o fwyd neu fwyd o safon ddigonol mewn ffyrdd sy’n dderbyniol yn gymdeithasol, neu’r ansicrwydd y bydd un yn gallu gwneud hynny). Ar hyn o bryd, nid ydym ni’n gwybod sut mae hyn yn effeithio bywydau plant, neu beth allwn ni wneud i wella eu mynediad at fwyd. Ar yr un pryd, mae plant yn dioddef lefelau uchaf erioed o ordewdra ac mae’n waeth yn ardaloedd tlotaf y wlad.

Lansiwyd Ymholiad Bwyd Dyfodol Plant er mwyn clywed yn uniongyrchol gan blant, pobl ifanc a’r rhai sy’n byw a gweithio gyda nhw am brofiadau plant o fwyd a sut mae’n effeithio eu bywydau.  Bydd yr ymholiad yn canolbwyntio’n benodol ar blant dan anfantais, ac yn ymchwilio’r her hon yn Lloegr, Yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon; a chaiff ei arwain gan grŵp seneddol trawsbleidiol.

Sut allwch chi ein helpu?

Y flaenoriaeth ar gyfer y pwyllgor ymchwiliad a’r budd-ddeiliaid dros y misoedd nesaf yw helpu ysgogi cyflwyniadau i’r porth tystiolaeth, sydd yn fyw o 16 Gorffennaf: https://bit.ly/2zBbpkN. Mae’r porth wedi ei chreu gan Brifysgol Beckett Leeds, wedi cael cymeradwyaeth moeseg ac wedi ei beilota mewn ysgolion ar ddiwedd Mehefin 2018. Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf ac os hoffech dderbyn cwestiynau’r porth mewn iaith arall, cysylltwch â ni’n uniongyrchol (manylion isod).

Hoffwn glywed gan unrhyw un gyda phrofiadau, tystiolaeth neu astudiaethau achos go-iawn yr hoffent eu rhannu gyda phwyllgor yr Ymchwiliad. Gall gyflwyniadau ddod gan blant, athrawon, gweithiwyr gofal iechyd proffesiynol, rhieni, brodyr a chwiorydd hŷn, gofalwyr neu unrhyw un sydd wedi adnabod neu arsylwi plant sydd heb fynediad hawdd ar ddeietau llawn maeth. Bydd cyfres o gwestiynau i helpu arwain y cyflwyniadau, ac mae rhyddid i gyfranogwyr gyflwyno ffilmiau byr, lluniau, straeon personol, adroddiadau a data. Caiff y rhain eu casglu i ffurfio tystiolaeth allweddol i’w adolygu gan bwyllgor yr Ymchwiliad.

Gobeithiwn weithio gydag unrhyw unigolion neu sefydliadau a allai ledaenu’r neges am y porth ac annog cyflwyniadau. Os hoffech gefnogi’r Ymchwiliad ac os oes gennych rwydweithiau er mwyn lledaenu’r neges am y porth (trwy newyddlenni, bwletinau, gwefannau, cyfryngau cymdeithasol neu unrhyw ddulliau eraill) byddwn yn hynod ddiolchgar. Yn ddelfrydol, bydd y budd-ddeiliaid hyn yn chwarae rhan gwbl ganolog a chydnabyddedig yn y broses gydweithrediadol hon.

Bydd nifer o gyfleoedd i helpu cyfarwyddo’r ymchwiliad cenedlaethol tu hwnt i’r broses porth, yn cynnwys siapio’r digwyddiad a fydd yn lansio adroddiad yr Ymchwiliad yng ngwanwyn 2019.

Byddwn yn casglu pecyn o destunau, lluniau, logos, dolenni, manylion cyfryngau cymdeithasol a gwybodaeth eraill ar gyfer ein budd-ddeiliaid a’n cydweithredwyr i’w rhannu gyda’u rhwydweithiau tra bo’r porth yn fyw (bwriedir ei gau ddiwedd mis Medi neu’n gynnar mis Hydref 2018). Cofrestrwch ar gyfer ein  cylchlythyr er mwyn cael eich diweddaru ar gynnydd yr Ymchwiliad, a chysylltwch â pandora.haydon@foodfoundation.org i gael mwy o wybodaeth am y camau nesaf.

CFFI logo banner