A A English | Cymraeg

Trin plant sy’n dioddef camdriniaeth ddomestig fel fictimau – Cydbwyllgor ar Fil Drafft Camdriniaeth Ddomestig, 14/06/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Mae’r Cydbwyllgor ar Fil Drafft Camdriniaeth Ddomestig wedi argymell y dylai plant sy’n dioddef camdriniaeth ddomestig, fel tystion neu mewn cydberthnasoedd agos, gael eu trin fel fictimau a derbyn y gefnogaeth maen arnynt ei hangen.

Yn ddiweddar mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad i mewn i’r Bil Drafft Camdriniaeth Ddomestig. Byddai’r Bil yn sefydlu Comisiynydd Camdriniaeth Ddomestig i hyrwyddo arfer gorau wrth ddarparu gwasanaethau i oroeswyr a chyflawnwyr Camdriniaeth Ddomestig.

Gwnaeth y Pwyllgor amrywiaeth o argymhellion wrth graffu ar y Bil, gan gynnwys gwneud y Comisiynydd arfaethedig yn fwy annibynnol nag yn y Bil drafft, ac y dylai adrannau o’r llywodraeth gael eu cynnwys ymhlith y cyrff sydd dan ddyletswydd i gydweithredu â’r Comisiynydd.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn ar wefan gov.uk website, drwy ddilyn y ddolen uchod.