A A English | Cymraeg

Tlodi bwyd yn Ne Cymru: Galwad i Weithredu

Mae Cynghrair Tlodi Bwyd De Cymru wedi cyhoeddi adroddiad sy’n mapio tlodi bwyd ar hyd De Cymru. Mae’r Gynghrair yn cynnwys aelodau o bob rhan o Gymru, gan gynnwys Plant yng Nghymru.

Er mai seithfed wlad gyfoethocaf y byd yw’r Deyrnas Unedig, mae llawer o bobl yn cael anhawster fforddio bwyd.

Yn ôl yr Asiantaeth Safonau Bwyd, mae un o bob pump o bobl yng Nghymru yn poeni am redeg allan o fwyd.

Gall tlodi bwyd gael effaith andwyol ar blant. Mae 160,000 o blant yng Nghymru yn byw mewn aelwydydd lle mae deiet iach yn anfforddiadwy. Mae deiet afiach yn golygu bod y sawl sy’n cael eu magu mewn ardaloedd o amddifadedd yn debycach o fod yn ordew. Yn 2017-18 rhoddodd banciau bwyd 98,350 o gyflenwadau bwyd tri-diwrnod brys i bobl yng Nghymru a oedd mewn argyfwng. Aeth 35,403 i blant.

Mae’r adroddiad, Food Poverty in South Cymru: A Call to Action, yn gwneud 9 argymhelliad i Lywodraeth Cymru, gan gynnwys ymrwymiad i fabwysiadu mesur ansicrwydd bwyd ar sail FIES; defnyddio’r holl gymhellion posibl i sicrhau bod pob cyflogwr yng Nghymru yn talu’r Cyflog Byw go iawn; a gwerthusiad o sut orau mae sicrhau bod plant yn cael eu bwydo a’u maethu’n ddigonol.

Gallwch lawrlwytho’r adroddiad llawn, ynghyd â map o’r cynghreiriau tlodi bwyd, yma.