A A English | Cymraeg

Rapporteur Arbennig ar Dlodi Eithafol i fynychu sesiwn briffio cymdeithas sifil am dlodi yng Nghymru, 06/11/2018

Bydd yr Athro Philip Alston, Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar Dlodi Eithafol a Hawliau Dynol, yn mynychu sesiwn briffio cymdeithas sifil yng Nghymru ar 6 Tachwedd, sy’n cael ei chynnal gan Plant yng Nghymru yng Nghaerdydd.  Mae hon yn rhan o ymweliad y Rapporteur Arbennig â’r DU rhwng 5 ac 16 Tachwedd. Mae’r digwyddiad wedi cael ei drefnu gan yr Arsyllfa ar Hawliau Dynol ym Mhrifysgol Abertawe.

Bydd y sesiwn briffio cymdeithas sifil yn llywio ymchwiliad y Rapporteur Arbennig i dlodi yn y Deyrnas Unedig (DU), gan edrych ar ymdrechion llywodraethau i ddileu tlodi a sut mae hyn yn gysylltiedig â bodloni rhwymedigaethau hawliau dynol y DU o dan y gyfraith ryngwladol.

Y DU yw un o’r gwledydd mwyaf cyfoethog yn y byd, ond mae llawer o bobl yn dal i fyw mewn tlodi, gan gynnwys plant a theuluoedd sy’n gweithio.

Yn y digwyddiad, bydd Sefydliad Bevan ac Oxfam yn rhoi trosolwg o dlodi ac effaith cyni ariannol yng Nghymru. Caiff hyn ei ddilyn gan dri chyflwyniad ar wahanol themâu: bydd Plant yng Nghymru yn rhoi cyflwyniad ar effaith tlodi ar blant, bydd Shelter Cymru a Tai Pawb yn trafod materion tai, a bydd Anabledd Cymru, Clymblaid Pobl Anabl Pen-y-bont ar Ogwr a Join the Dots yn rhoi cyflwyniad ar faterion tlodi sy’n effeithio ar bobl anabl.

Mae Fforwm Ieuenctid Caerffili wedi gwneud ffilm hefyd a gaiff ei dangos yn ystod y sesiwn. Defnyddiodd y grŵp theatr fforwm i amlygu ystyriaethau tlodi bwyd; bwlio sy’n gysylltiedig ag incwm a dillad; diffyg mynediad i lyfrgelloedd a’r rhyngrwyd; a chludiant.

Mae Plant yng Nghymru yn gweithio i ymdrin â thlodi plant, gan gynnwys cynnal Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru. Credwn na ddylai’r un plentyn fod dan anfantais o ganlyniad i incwm y teulu.

Dylai trechu tlodi fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Gall tlodi gael effeithiau dinistriol ar fywyd plentyn, gyda phlant yn teimlo’n newynog ac yn oer, ac yn llai abl i ymuno mewn gweithgareddau mae eu cymheiriaid yn eu gwneud.  Mae’n gysylltiedig â chyrhaeddiad academaidd is a chanlyniadau gwaeth o ran iechyd a rhagolygon cyflogaeth.