A A English | Cymraeg

Amddiffyn Perthnasoedd Teuluol: Cyswllt Da Mewn Gofal

Mae Plant yng Nghymru wedi lansio canllaw newydd ar gyfer pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal am gyswllt da mewn gofal.

Gwyddom fod hyn yn fater hanfodol bwysig i blant a phobl ifanc. Mae plant a phobl ifanc eisiau cael llais a’r gallu i leisio eu barn pan fydd penderfyniadau yn cael eu gwneud am ba fath o gyswllt sydd ganddynt. Gwyddom o’n gwaith gyda gofalwyr sy’n berthnasau fod cyswllt yn fater o bwys iddynt hwy hefyd.

Nod y canllaw hwn yw cael plant a phobl ifanc i feddwl am eu trefniadau cyswllt a beth hoffent i’r rhain fod yn ymarferol. Mae’n cynnwys astudiaethau achos enghreifftiol hefyd a dyfyniadau oddi wrth blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o reoli’r materion hyn yn ogystal â chyngor a chefnogaeth os oes eu hangen.

Gofynnom i bobl ifanc beth oedd ffurf cyswllt ‘da’ iddyn nhw – ymhlith y geiriau i ddisgrifio cyswllt da mae diogel, normal, pleserus, hirach, normal, gyda chymorth, croeso, hawdd, dewisiadau, heb fod mor emosiynol.

Gweithiom ni mewn partneriaeth â Lleisiau o Ofal i ddatblygu’r canllaw hwn a disgwyliwn fynd â’r darn yma o waith ymhellach drwy sicrhau bod y mater hwn yn aros ar yr agenda ymhlith rhanddeiliaid allweddol a rhieni corfforaethol ledled Cymru.

Mae ein canllaw i gyswllt yn cydategu ac yn mynd law yn llaw ag adnoddau ychwanegol i bobl ifanc ar bynciau sy’n cynnwys hawliau plant, iechyd a lles, iechyd meddwl, bwyta’n iach ac ymarfer yn ogystal â’n canllaw am asesiadau iechyd.

Mae’r canllaw ar gael ar-lein yn www.childreninwales.org.uk/resources/looked-after-children.

Os hoffech wybod mwy am y prosiect, mae pob croeso i chi gysylltu â ni. Emma.Sullivan@childreninwales.org.uk