A A English | Cymraeg

Plant yng Nghymru yn cymeradwyo cyflwyniad yr Asiantaeth Cyfryngau Ieuenctid i Ymchwiliad Leveson

Mae Plant yng Nghymru wedi cymeradwyo cyflwyniad i Ymchwiliad Leveson a wnaed gan yr  Asiantaeth Cyfryngau Ieuenctid a seilir yn Llundain.  Mae rhan gyntaf Ymchwiliad  Leveson yn edrych ar ddiwylliant, arferion a moeseg y cyfryngau.   Mae’r cyflwyniad, sydd hefyd wedi cael ei gymeradwyo gan fwy na 70 o gyrff eraill ledled y DU, yn amlinellu rhai enghreifftiau o sut mae’r wasg wedi portreadu pobl ifanc.  Mae’n gwneud pedwar argymhelliad.

1) Rydym yn argymell yn gryf bod ’oedran’ yn cael ei gynnwys fel dosbarthiad gwahaniaethu yn y Cod Golygyddion, – Cymal 12.i, fel yng Nghod Ymddygiad yr NUJ 9 (sy’n cyfeirio at Gymal 12 o’r Cod Golygyddion ynghylch gwahaniaethu i) Rhaid i’r wasg osgoi cyfeirio’n niweidiol neu’n fychanus at  hil, lliw, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol neu unrhyw anabledd corfforol neu feddyliol unigolyn).

2) Mae plant yn grŵp arbennig o hawdd eu niweidio yn ein cymdeithas, fel y nodir yng Nghymal 6 y Cod Golygyddion. Rydym yn argymell ychwanegu cymal newydd at y Cod Golygyddion a Chod Ymddygiad yr NUJ sy’n adlewyrchu’r niwed a achosir drwy gyffredinoli’n negyddol am blant a phobl ifanc. ’Dylai newyddiadurwyr arfer dyletswydd gofal ac osgoi cyffredinoli’n negyddol am blant a phobl ifanc’.

3) Rydym yn argymell yn gryf trefnu bod y Comisiwn Cwynion i’r Wasg yn fwy hygyrch i blant a phobl ifanc. Er enghraifft, dylai’r Comisiwn ddatblygu rhyngwyneb sy’n hawdd i blant a phobl ifanc ei ddefnyddio ar eu gwefan gydag iaith sy’n addas i blant a phobl ifanc. Rydym yn argymell hefyd bod y Cod yn cael ei ysgrifennu mewn iaith hawdd i blant ei deall.

4) Rydym yn argymell bod y Comisiwn Cwynion i’r Wasg yn sicrhau bod gan rywun o fewn y corff sgiliau hyfforddedig mewn gweithio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc er mwyn ymdrin â’u cwynion gyda sensitifrwydd a disgresiwn.            

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr Asiantaeth Cyfryngau Ieuenctid