A A English | Cymraeg

Meithrinfeydd dydd plant yng Nghymru yn cael eu heithrio o drethi annomestig o fis Ebrill 2019, 27/09/2018, [C]

Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford AC a’r Gweinidog dros Blant, Huw Irranca-Davies AC, wedi cyhoeddi y bydd meithrinfeydd dydd plant yng Nghymru yn cael eu heithrio o dalu trethi annomestig o fis Ebrill 2019.

Mae’r cyhoeddiad hwn yn rhan o gynllun parhaus Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r sector gofal plant, ac amcangyfrifir y bydd yn darparu £7.5m o gefnogaeth ychwanegol dros gyfnod o dair blynedd.

Mae’r cynllun yn adeiladu ar y cynllun cymorth gyda threthi i fusnesau bach a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2018, i helpu busnesau bach gyda’u biliau trethi annomestig. Roedd hyn yn cynnwys cymorth ychwanegol i ddarparwyr gofal plant cofrestredig.

Dywedodd y Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies AC:

“Mae’r sector gofal plant wedi dweud wrthym ni y byddai eu heithrio’n llwyr o drethi annomestig yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’w hyder busnes. Rydym ninnau wedi gwrando a gweithredu.”

I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth gyda threthi, ac i weld datganiad llawn y Gweinidog a datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, ewch i wefan Llywodraeth Cymru yma.