A A English | Cymraeg

Mae tlodi plant yn dod yn beth arferol mewn sawl rhan o Gymru, 15/05/19 [C/Ll/GI/A]

Mae ystadegau a gyhoeddwyd heddiw gan gynghrair End Child Poverty yn dangos bod 206,173 o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi yn 2018, neu 29.3% o boblogaeth plant Cymru a chynnydd o 1% ar y flwyddyn flaenorol ar ôl cymryd costau tai i ystyriaeth.

Mae’r pwerau i allu newid lefelau tlodi plant yng Nghymru yn nwylo Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.  Mae’r gynghrair sy’n arwain ar dlodi plant yn y DU yn galw ar y prif bleidiau gwleidyddol ym Mae Caerdydd ac yn San Steffan i amlinellu strategaethau uchelgeisiol i leihau tlodi plant.  Mae data newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod tlodi plant wedi sefydlu ei hun yn gadarn mewn rhai rhannau o Gymru, gyda 35% o blant yn methu â dianc rhag tlodi mewn rhai etholaethau.

Mae’r data’n dangos sut y mae lefelau hynod ofidus o dlodi plant yn amrywio ar hyd a lled Prydain a bod tlodi yn dod yn fwy cyffredin. Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Caerffili a Rhondda Cynon Taf oedd yn wynebu’r lefelau uchaf o dlodi, gyda 14 ward etholiadol yn wynebu 44% neu fwy o blant yn byw mewn tlodi. Roedd hyn yn cynnwys Penrhiwceiber, lle’r oedd y lefel yn 49%.

Yng Nghymru, mae Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i lunio strategaeth a chynllun gweithredu Tlodi Plant newydd gyda cherrig milltir a thargedau uchelgeisiol. Bydd hefyd yn ymgyrchu i annog pleidiau gwleidyddol Cymru i ymrwymo i addewidion uchelgeisiol o ran lleihau tlodi plant yn y cyfnod yn arwain at etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2021.

Mae rhagor o wybodaeth a’r adroddiad llawn i’w cael yn http://bit.ly/2VvFQyQ.