A A English | Cymraeg

Llywodraeth Cymru yn ymateb i adroddiad ar ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru, 14/06/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymateb ysgrifenedig i ‘Roeddwn i’n arfer bod yn rhywun: Ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru’, sef adroddiad a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Roedd yr ymchwiliad yn ystyried pa mor effeithiol yw’r gwasanaethau y mae Llywodraeth Cymru yn eu darparu o ran helpu ffoaduriaid i ymgartrefu a chwarae rhan lawn yn ein cymunedau. Yn ôl yr adroddiad, ceir enghreifftiau o arferion da ledled Cymru, ond gellid gwneud mwy i helpu partneriaid cyflenwi.  Mae’r adroddiad yn gwneud 19 argymhelliad i fynd i’r afael â’r meysydd hynny.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei hymateb ysgrifenedig i’r adroddiad a’r argymhellion ar 14 Mehefin 2017. Mae’r ymateb yn ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i gyflawni eu potensial yng Nghymru. Mae hefyd yn nodi a yw Llywodraeth Cymru’n derbyn ynteu’n gwrthod argymhellion unigol y Pwyllgor.

Mae Plant yng Nghymru yn croesawu ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, gan nodi bod 18 o’r 19 argymhelliad wedi’u derbyn yn llawn neu mewn egwyddor o leiaf. Dyma ddywedodd Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi ‘Mae adroddiad y Pwyllgor yn tynnu sylw at nifer sylweddol o rwystrau a heriau sy’n wynebu ffoaduriaid a cheiswyr lloches fel rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.  Mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru i adeiladu ar ei hanes o gynnig lloches i blant a theuluoedd agored i niwed yn rhywbeth i’w gymeradwyo. Edrychwn ymlaen at gydweithio â swyddogion a’n haelodau i helpu i sicrhau bod pob plentyn sy’n dod i Gymru yn aros yn ddiogel ac yn cael y cymorth priodol i gyflawni ei botensial llawn’.

Gellir darllen adroddiad gwreiddiol y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yma, a gellir darllen ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad yma. Mae dadl ar yr adroddiad wedi’i threfnu ar gyfer y Cyfarfod Llawn ar ddydd Mercher 21 Mehefin 2017.