A A English | Cymraeg

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi dull o ymdrin ag iechyd a lles meddyliol plant a phobl ifanc ar lefel ‘ysgol gyfan’, 07/09/2018 [C]

Mae Ysgrifennydd Addysg y Cabinet, Kirsty Williams AC, ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC, wedi cyhoeddi Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol ar y Cyd i gyflymu’r gwaith ar wella cefnogaeth iechyd a lles meddyliol mewn ysgolion.

Nod y gwaith yw defnyddio dull ‘ysgol gyfan’ at addysgu, gan osod iechyd a lles meddyliol yn ganolog i ethos yr ysgol, ac yn cyffwrdd â phob agwedd ar fywyd ysgol.

Y gobaith yw y bydd hwn yn ddull effeithiol o atal problemau iechyd meddwl a helpu gydag ymyraethau cynnar, yn ogystal ag atal materion eraill rhag codi neu waethygu.

Mae gwaith y grŵp newydd yn ymateb i adroddiad Cadernid Meddwl gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad Cenedlaethol, ac yn cael ei lywio ganddo.

Am ragor o wybodaeth am y grŵp a datganiadau dau Ysgrifennydd y Cabinet, a Lynne Neagle AC, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, ewch i wefan Llywodraeth Cymru yma.