A A English | Cymraeg

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau statudol newydd ar wisg ysgol, 10/07/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chanllawiau statudol newydd ar bolisïau gwisg ysgol.

Bydd y canllawiau ar waith o 01 Medi 2019 ymlaen, dywedodd Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg, mewn datganiad.

Mae’r canllawiau wedi eu llunio ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion, y bydd yn rhaid iddynt eu cymryd i ystyriaeth wrth benderfynu ar eu polisïau gwisg ysgol ac edrychiad.

Dywedodd y Gweinidog ei bod yn disgwyl i gyrff llywodraethu gymryd i ystyriaeth materion cydraddoldeb, faint gallai polisïau ei gostio i deuluoedd ac ymgynghori’n helaeth â rhieni, disgyblion a grwpiau eraill.

Mae’r canllawiau eu hun yn dweud y dylai cyrff llywodraethu ymgynghori’n â chyngor eu hysgol a chorff disgyblion yr ysgol ar eu polisïau gwisg, yn unol â pholisïau hawliau plant yng Nghymru.

Mae cyrff llywodraethu yn cael eu cyfarwyddo yn y canllawiau i wneud yn siŵr nad ydynt yn gwahaniaethu’n anghyfreithlon ar “seiliau rhyw; ailbennu rhywedd; cyfeiriadedd rhywiol; beichiogrwydd a mamolaeth; hil; crefydd neu gred ac anabledd”. Mae’r canllawiau yn mynd yn eu blaen i roi enghreifftiau penodol i lywodraethwyr eu hystyried.

Mae’r canllawiau ar gael o wefan Llywodraeth Cymru.