A A English | Cymraeg

Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor yn ymrwymo i’r Siarter Cyfranogiad Genedlaethol

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi dod yn un o’r cyntaf yng Nghymru i ymrwymo i’r Siarter Cyfranogiad Genedlaethol.

Mae’r Siarter yn arwydd o ymrwymiad sefydliad i’r Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r safonau’n rhoi arweiniad ar y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ac ymateb i farn plant a phobl ifanc. Mae’r rhain yn cynnwys darparu gwybodaeth ddefnyddiol, caniatáu dewis, osgoi camwahaniaethu, bod yn barchus bob amser, rhoi cyfle iddyn nhw ddarparu adborth, sicrhau eu bod yn elwa o’u cyfranogiad, a sicrhau eu bod yn ganolog i’r penderfyniadau a wneir.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid y Cyngor yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed i helpu i ddatblygu eu sgiliau personol a chymdeithasol trwy weithgareddau fel clybiau ieuenctid, Gwobr Dug Caeredin, cyngor ieuenctid penodol, gweithwyr ieuenctid yn yr ysgolion a gweithwyr ieuenctid sy’n helpu pobl ifanc i mewn i addysg, cyflogaeth a hyfforddiant. Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid hefyd yn cynnig darpariaeth i bobl ifanc LGBT.

Y cam nesaf yw gweithio tuag at gyflawni’r nod Barcud Cenedlaethol, fydd yn golygu bod modd i’r Gwasanaeth Ieuenctid ddefnyddio logo’r Siarter ar eu holl ddeunydd marchnata. Dyfarnir y logo i Wasanaeth pan fydd yn llwyddo i ddangos ei fod yn bodloni’r holl Safonau sy’n ofynnol yn y Siarter.

Mae’r Siarter yn cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru a’i gweinyddu gan Plant yng Nghymru, corff trosfwaol ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru. Mae’r Safonau wedi’u seilio ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, sy’n galw am roi plant yn y canol wrth wella llesiant.

Mae rhagor o wybodaeth am y Safonau Cyfranogiad ar gael yma.