A A English | Cymraeg

Dyletswydd gyfreithiol newydd i gynnal hawliau plant, 01/05/14 [C]

Daw dyletswyddau cyfreithiol newydd ar Weinidogion Llywodraeth Cymru i rym heddiw, sy’n rhwymo Gweinidogion i ystyried hawliau plant wrth gyflawni unrhyw rai o’u swyddogaethau.

Yn 2011, pasiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011, a gynhwysodd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yng nghyfraith ddomestig Cymru. Drwy hyn daeth Cymru yr unig wlad yn y DU, ac un o ychydig yn unig yn y byd, i ymgorffori UNCRC yn ei system gyfreithiol ei hun.

Cytundeb hawliau dynol yw UNCRC sy’n nodi’r hyn mae gan bob plentyn hawl i’w dderbyn, yn nhermau hawliau sifil, gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, iechyd a diwylliannol.

O 2012 ymlaen, bu’n rhaid i Weinidogion Cymru ystyried hawliau plant yn eu holl bolisi a chyfreithiau yn y dyfodol, ac wrth ddiwygio hen rai. Caiff hyn ei estyn bellach i gynnwys eu swyddogaethau fel Gweinidogion.

Gallwch ddysgu mwy am waith Llywodraeth Cymru ar hawliau plant yma. Mae gwefan Gwneud Pethau’n Iawn hefyd yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau am UNCRC, yn http://www.uncrcletsgetitright.co.uk/.