A A English | Cymraeg

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol 2018, 02/08/2018 [C/Ll/A/G.I.]

Roedd 01 Awst 2018 yn Ddiwrnod Chwarae ar draws y Deyrnas Unedig.

Bu’r Gweinidog dros Blant, Huw Irranca-Davies AC, yn herio rhieni a phlant ledled Cymru i dreulio’r diwrnod yn bod yn gorfforol egnïol, a gwnaeth Comisiynwyr Plant pob un o 4 gwlad y Deyrnas Unedig ddatganiad ar y cyd yn annog pawb i chwarae eu rhan, gan sicrhau bod y Deyrnas Unedig yn creu’r cyfleoedd gorau posibl i bob plentyn a pherson ifanc wneud yn fawr o’u hawl i chwarae.

Pwysleisiodd Huw Irranca-Davies bwysigrwydd gweithgaredd corfforol i blant, a’r manteision niferus amlwg. Nododd hefyd fod dros 40% o blant Cymru, erbyn cyrraedd 11 oed, naill ai’n ordew neu dros bwysau.

Dywedodd: “Yn ogystal â dathlu hawl plant i chwarae, mae’r Diwrnod Chwarae Cenedlaethol yn ffordd wych o ganolbwyntio ar y rôl bwysig ddylai fod gan chwarae ym mywydau plant.”

Amlygodd Comisiynydd Plant Cymru, ynghyd â Chomisiynwyr Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban, hawl plant i chwarae o dan Erthygl 31 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Mae’r Comisiynwyr yn mynd ymlaen i annog oedolion i ystyried sut gallan nhw helpu plant a phobl ifanc ar draws y Deyrnas Unedig i gael lle, caniatâd a chefnogaeth i chwarae, yn ogystal ag annog llywodraethau ac asiantaethau statudol i fynd ati’n rhagweithiol i hybu a diogelu hawliau plant i chwarae, trwy sicrhau bod darpariaeth ddigonol.

I ddarllen mwy gan Lywodraeth Cymru am y Diwrnod Chwarae, ewch i’w gwefan yma. Mae datganiad y Comisiynydd Plant ar y Diwrnod Chwarae i’w weld yn llawn yma.