A A English | Cymraeg

Digwyddiad Rhanbarthol Tlodi Plant, De-ddwyrain Cymru – 17 Hydref 2017

Yn dilyn ein Cynhadledd Tlodi Plant lwyddiannus a gynhaliwyd ym mis Mehefin eleni, cynhaliodd Plant yng Nghymru’r digwyddiad hwn er mwyn datblygu a thrafod rhai o’r themâu a ddeilliodd o’r Gynhadledd, megis gweithio mewn partneriaeth, ymgysylltu a chyfranogiad, casglu tystiolaeth ynglŷn ag effaith, a chynaliadwyedd.

Tai Cymunedol Tai Calon gynhaliodd y symposiwm hwn, un o’r darparwyr tai cymdeithasol mwyaf ym Mlaenau Gwent, a denwyd 25 o bobl yn cynrychioli gwahanol ddisgyblaethau, yn cynnwys awdurdodau lleol, tai, gofal cymdeithasol ac addysg.

Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych i sefydliadau a phrosiectau ymuno â’i gilydd, trafod cynnydd mentrau Llywodraeth Cymru i daclo tlodi plant, siarad am yr heriau a wynebir gan ymarferwyr sy’n gweithio â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, a rhannu arfer dda ynglŷn â beth sy’n gweithio wrth drechu tlodi plant.

Yn ystod y bore cafwyd cymysgedd o siaradwyr a thrafodaethau o amgylch y bwrdd, yn seiliedig ar Egwyddor Datblygu Cynaliadwy Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n cael ei adnabod hefyd fel ‘5 Ffordd o Weithio’.

Yn ystod y ddwy drafodaeth o gwmpas y bwrdd, cofnodwyd syniadau ar siartiau fflip a’u casglu ar ddiwedd y sesiwn. Defnyddir y rhain wrth lunio polisi ac ymarfer dda ym maes tlodi plant.

Hoffai Plant yng Nghymru ddiolch i bawb a gyfrannodd at wneud ein Digwyddiad Tlodi Plant rhanbarthol cyntaf yn gymaint o lwyddiant. Rydym yn awr yn cynllunio digwyddiad tebyg yng Ngogledd-ddwyrain Cymru yn gynnar y flwyddyn nesaf.