A A English | Cymraeg

Cynllun Cyflawni ar Dlodi Ymysg Plant – Cynigion a Gyflwynwyd gerbron y Pwyllgor, 03/05/06, [C]

Fe gafodd papur diweddaru sy’n amlinellu cynigion y Dirprwy Weinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio ar gyfer gweithredu’r Strategaeth Tlodi Plant ei gyflwyno i’r Pwyllgor Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio ar y 3ydd o Fai, 2006.

Y mae Atodiad A y papur yn amlinellu cam cyntaf y cynigion ac y mae’n dynodi sut y cânt eu gweithredu.

Fe rydd Atodiad B y diweddaraf am y Strategaeth Tlodi Plant, gan amlinellu’r hyn y mae’r Cynulliad yn ei wneud ac y bydd yn parhau i wneud yn ystod y 12 mis nesaf.

Y mae Atodiad C yn nodi meysydd polisi sylweddol ble y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu targedau ac y byddant yn pennu cerrig milltir dros y tymor canolig (2010) a thargedau hirdymor (2020) fel y gallant gael eu mesur dros amser.