A A English | Cymraeg

Cymru yn pasio Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Ar 13 Rhagfyr 2017, pasiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Fil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

Dywedodd Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg:

Mae’r Bil yn disodli’r termau ‘anghenion addysgol arbennig’ ac ‘anawsterau/anableddau dysgu’ gyda’r term newydd ‘anghenion dysgu ychwanegol’. Ei nod yw cynyddu cyfranogiad plant a phobl ifanc, sicrhau bod anghenion dysgwyr yn ganolog i’r broses, a chyflwyno hawliau apelio clir a chyson pan nad oes modd datrys anghytundebau ar lefel leol, ymhlith pethau eraill.

“Mae heddiw yn ddiwrnod hanesyddol i addysg yng Nghymru. Bydd bron i chwarter y dysgwyr yng Nghymru yn profi rhyw fath o angen dysgu ychwanegol yn ystod eu blynyddoedd cynnar neu eu haddysg ac mae’r Bil hwn yn eu gosod wrth graidd ein system. Mae’n canolbwyntio ar nodi eu hanghenion mor gynnar â phosibl a gweithio gyda nhw a’u teuluoedd i gynllunio’r cymorth cywir.”

I ddarllen mwy am y Bil, ewch i wefan Llywodraeth Cymru yma.