A A English | Cymraeg

Cymru Fwy Cyfartal – Cychwyn y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol

Blaenoriaeth i Lywodraeth Cymru yw gweithredu i ddiogelu cydraddoldeb a hawliau dynol, yn enwedig yng nghyd-destun Brexit. Un rhan o’r gwaith hwn yw cychwyn y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol – ymrwymiad o faniffesto etholiad Prif Weinidog Cymru.

Mae hyn yn golygu rhoi Rhan 1, Adran 1 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ar waith – y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol. Mae’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus penodol, wrth wneud penderfyniadau strategol fel ‘penderfynu ar flaenoriaethau a phennu amcanion’, ystyried sut y gallai eu penderfyniadau helpu i leihau anghydraddoldebau sy’n gysylltiedig ag anfantais economaidd-gymdeithasol.

Cynigir y bydd y ddyletswydd yn berthnasol i’r cyrff cyhoeddus cymwys canlynol, gan y tybir eu bod wedi bodloni’r ‘prawf’ o dan adran 2(6) o Ddeddf Cydraddoldeb 2010:

  • Gweinidogion Cymru
  • Byrddau Iechyd Lleol
  • Ymddiriedolaethau’r GIG
  • Awdurdodau Iechyd Arbennig Cymru
  • Awdurdodau Lleol
  • Y Gwasanaethau Tân ac Achub
  • Awdurdod Cyllid Cymru
  • Awdurdodau Parciau Cenedlaethol.

Cafodd ymgynghoriad ei lansio ar 22 Tachwedd 2019 a fydd yn para am gyfnod o wyth wythnos, gan ddod i ben ar 17 Ionawr 2020. Bydd yr ymgynghoriad yn casglu safbwyntiau aelodau’r cyhoedd a rhanddeiliaid allweddol ynghylch pa gyrff cyhoeddus y dylai’r ddyletswydd fod yn berthnasol iddynt a sut y dylid gweithredu’r ddyletswydd honno.

Bydd cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori yn cael eu cynnal ledled Cymru tra bo’r ymgynghoriad ar agor. Cysylltwch â’r blwch negeseuon e-bost economaidd-gymdeithasol i gofrestru eich diddordeb.

Bydd yr ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu defnyddio i lywio canllawiau i sicrhau bod y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn gweithio ar gyfer y cyrff cyhoeddus y mae’n berthnasol iddynt ac yn cyflawni ar gyfer pobl Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu eich ymatebion i’r ymgynghoriad.

Mae’r ymgynghoriad ar gael ar: https://llyw.cymru/deddf-cydraddoldeb-2010-cychwyn-y-ddyletswydd-economaidd-gymdeithasol.