A A English | Cymraeg

Cymdeithas Sifil y DU i gynhyrchu adroddiad cysgodol ar y cyd o’r Adolygiad Artaith, 24/09/2018 [W]

Mae REDRESS yn gweithio gyda sefydliadau hawliau dynol yn y DU, yn cynnwys Plant yng Nghymru, Children’s Rights Alliance England, Disability Rights UK, Liberty, a Freedom From Torture, i baratoi adroddiad cysgodol ar gyfer yr Adolygiad Artaith DU.

Ym mis Ebrill 2019, bydd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig (CU) yn erbyn Artaith yn adolygu mesurau’r DU fel rhan o’i chweched adolygiad cyfnodol. Wedi iddynt gadarnhau’r CAT, mae’n ofynnol i’r DU adrodd ar eu cynnydd tuag at roi’r cytundeb ar waith bob pedair blynedd.

Bydd yr adolygiad cysgodol yn rhoi safbwynt arall, ar sail ffeithiau o’r mesurau a gymerwyd gan y DU, i roi eu rhwymedigaethau ar waith.

Bydd yr adroddiad yn ymdrin â, ymysg pynciau eraill; carchardai, gwasanaethau’r heddlu a chudd-wybodaeth; iechyd a gofal cymdeithasol a lloches a mudo. Ynghyd â grwpiau pwnc eraill, mae hawliau plant a hawliau pobl anabl yn cael eu cynnwys ar draws un neu fwy o’r grwpiau.

Mae galwad am dystiolaeth ysgrifenedig erbyn dydd Gwener 2 Tachwedd 2018.

Hefyd bydd digwyddiadau ymgynghori personol ledled Cymru a Lloegr. Mae Plant yng Nghymru yn falch o fedru croesawu digwyddiad Cymru i’n swyddfeydd yng Nghaerdydd ar 18 Hydref 2018.

Mae REDRESS hefyd yn lansio Arweiniad newydd i’r Confensiwn yn erbyn Artaith. Mae’r Arweiniad yn cynyddu ymwybyddiaeth o’r materion a godwyd o dan y Confensiwn ac yn amlygu cyfleoedd i gymdeithas sifil ac eraill ddefnyddio’r Confensiwn yn effeithiol i roi pwysau ar lywodraethau i gyflawni eu rhwymedigaethau.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r adolygiad ac i archebu lle yn un o’n digwyddiadau ymgynghori, ewch i wefan REDRESS.